INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt w Oddziale Spektroskopii Optycznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 23.03.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2018
LINK DO STRONY: www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: synteza nanomateriałów metodami chemicznymi; synteza nanokompozytów; biomateriały; morfologia; struktura; właściwości optyczne; aktywność biologiczna i antymikrobiologiczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Stanowisko naukowe, adiunkt. Praca w zakresie syntez krystalicznych i amorficznych nanomateriałów w postaci proszków z wykorzystaniem metod mokrej chemii. Otrzymywanie kompozytów na bazie nanoproszków i materiałów grafenowych. Charakterystyka pod kątem właściwości morfologicznych, strukturalnych, optycznych oraz aktywności biologicznej i antymikrobiologicznej. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania wobec kandydata:

 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych; stopień naukowy doktora habilitowanego będzie dodatkowym atutem
 2. co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie, udokumentowane dorobkiem naukowym, w zakresie chemii nanokryształów, luminoforów, materiałów grafenowych a także związków biologicznie aktywnych;
 3. umiejętność interpretacji wyników pomiarów otrzymanych metodami spektroskopii luminescencyjnej, FTIR, Ramana, XRD, SEM, TEM, EDS, DLS; znajomość technik analiz aktywności biologicznej;
 4. doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 5. umiejętność pisania wniosków o finansowanie badań;
 6. udokumentowana współpraca naukowa z ośrodkami z kraju i zagranicy;
 7. znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.922)”;
 2. kopia dyplomu doktorskiego;
 3. życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 4. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta”.