INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka;  DZIAŁ: fizyka fazy skondensowanej; PODDZIAŁ: fizyka niskich temperatur
DATA OGŁOSZENIA: 1.08.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2017
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.08.2017
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2016/21/B/ST3/02361). 

Stypendium przewidziane jest dla osoby, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku fizyka. Do zadań stypendysty będzie należało uzyskiwanie monokryształów wybranych semimetali o dużej ruchliwości nośników prądu, badanie ich własności fizycznych oraz interpretacja otrzymanych wyników eksperymentalnych. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia w hodowli monokryształów związków pniktydków metodą transportu chemicznego. Preferowana będzie umiejętność obsługi chłodziarki rozcieńczalnikowej 3He-4He. Oczekuje się również znajomości korzystania z komercyjnych przyrządów pomiarowych PPMS i MPMS.

Zgłoszenia będą oceniane przez komisję, która w końcowym etapie rekrutacji może obejmować rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Stypendium naukowe2 w wysokości 1500 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 24 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy doktorantem a Dyrektorem INTiBS PAN.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego skierowany do Dyrektora Instytutu zawierający
    życiorys naukowy kandydata.3
  2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (artykuły naukowe, streszczenia
    konferencyjne, staże naukowe, rekomendacje opiekunów naukowych, itp.).

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ w formie papierowej na adres:
Sekretariat Naukowy INTiBS PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
lub w formie elektronicznej:
e-mail: z dopiskiem „OPUS 2016/21/B/ST3/02361”.

INFORMACJE DODATKOWE: ; Tel: 71 395 4265.

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będących załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku (www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf).

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).