W związku z uzyskaniem przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", Instytut ogłasza rekrutację na Studium Doktoranckie, w ramach którego, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane będą doktoraty wdrożeniowe. 

Kandydaci chcący rozpocząć studia doktoranckie 1 października 2017 r. proszeni są o składanie w Sekretariacie Instytutu oraz poprzez e-mail () do 14 września 2017 r., godz. 12:00 następujących dokumentów:

  • podania do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie,
  • kwestionariusza osobowego: POBIERZ,
  • CV,
  • dyplomów: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich,
  • jednego zdjęcia,
  • kserokopii paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.

Dodatkowo, w związku z charakterem doktoratu wdrożeniowego, należy dostarczyć (do Sekretariatu, oraz kopię elektroniczną na podany powyżej adres e-mail):

  • nazwę i siedzibę przedsiębiorcy oraz przedmiot działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD) albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu,
  • kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu,
  • obszar wiedzy, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową, z której realizowany ma być doktorat,
  • proponowany temat i zakres pracy doktorskiej wdrożeniowej:

Realizacja doktoratu będzie odbywać się w zgodzie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873) oraz umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a Instytutem.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się  18 września 2017 r. o godz. 10:00, w budynku Instytutu przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.