INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 14.11.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.12.2023, godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka materii skondensowanej, fizyka niskich temperatur, niekonwencjonalne nadprzewodnictwo, kriogenika

OPIS:

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Badań Magnetyków.

Zakres zadań na stanowisku obejmuje:

 • przeprowadzanie eksperymentów w temperaturach milikelwinowych i silnych polach magnetycznych w oparciu o istniejącą infrastrukturą badawczą
 • budowę nowych i unowocześnianie dostępnych stanowisk badawczych
 • implementację nowatorskich rozwiązań technologicznych i materiałowych
 • analizę i interpretację uzyskanych wyników z wykorzystaniem istniejących opisów teoretycznych
 • upowszechnianie wyników badań w formie publikacji oraz wystąpień konferencyjnych
 • pozyskiwanie finansowania prowadzonych badań z krajowych i zagranicznych podmiotów działających na rzecz nauki

Wymagania:

Kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymany w ciągu ostatnich trzech lat od ogłoszenia konkursu
 • dorobek naukowy w obszarze fizyki niskich temperatur uzyskany w ciągu ostatnich sześciu lat od ogłoszenia konkursu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Umiejętności:

 • udokumentowana dorobkiem naukowym znajomość problematyki nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego lub innych zagadnień współczesnej fizyki niskich temperatur
 • umiejętność obsługi i doświadczenie w pracy z chłodziarką rozcieńczalnikową 3He‑4He
 • doświadczenie w pracy z cieczami kriogenicznymi
 • umiejętność biegłego posługiwania się oprogramowaniem LaTex i Origin lub innymi programami przetwarzania danych pomiarowych
 • podstawowe doświadczenie w zakresie hodowli monokryształów z wykorzystaniem takich metod jak transport chemiczny lub wysokotemperaturowa krystalizacja z fazy ciekłej
 • znajomość użytkowania oprogramowania MATLAB, Mathematica lub innych narzędzi do wykonywania obliczeń naukowych i tworzenia symulacji komputerowych.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata (-ki)

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie wymaganego stopnia doktora (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat(ka) wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata(-ki), zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 1. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat(ka) zobowiązany(a) będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb i termin składania dokumentów

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt ” w terminie do 14.12.2023 , godz.15:00 .

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo