KONKURS NA STYPENDIUM DOKTORANCKIE DLA WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 31 marca 2017 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 czerwca 2017 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 14 lipca 2017 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, nadprzewodnictwo niecentrosymetryczne, spektroskopia mössbauerowska, obliczenie elektronowej struktury pasmowej  

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Badanie mössbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2016/21/B/ST3/01366) w nowo powstałym Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Obowiązki doktoranta obejmują:

 • Otrzymanie i charakteryzacja nadprzewodników wysokotemperaturowych na bazie FeAs lub nadprzewodników niecentrosymetrycznych,
 • Aktywny udział w pomiarach widm mössbauerowskich dla zsyntezowanych materiałów.
 • Analiza danych z pomiaru eksperymentalnego.
 • Współudział w redakcji artykułów naukowych.
 • Aplikowanie projektu w ramach konkursu ETIUDA do Narodowego Centrum Nauki Polskiej (https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy?language=en), w celu uzyskania stypendium na czwartym roku studiów doktoranckich.
 • Pisanie pracy doktorskiej oraz obrona rozprawy doktorskiej.

Wymagania do pracy:

 • Posiadanie tytułu magistra fizyki lub chemii, ale nie później niż 2 lata po uzyskaniu dyplomu.
 • Duże doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobry wynik w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Nasza oferta:

 • Stypendium naukowe w wysokości 2500 zł miesięcznie zostanie przyznane wstępnie na okres 12 miesięcy i po pozytywnej ocenie pracy stypendium będzie przedłużone na kolejne 24 miesiące.
 • Bezpłatne uczestnictwo w 4-letnim programie studiów doktoranckich realizowanym w Instytucie.
 • Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie fizyki bez wnoszenia opłat.
 • Praca w profesjonalnym i przyjaznym zespole o wysokim poziomie naukowym.
 • Staże w instytucjach partnerskich i współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny do dyrektora Instytutu INTiBS wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”
 • Życiorys.
 • Kopia dyplomu.
 • Odpis indeksu.
 • Dodatkowe informacja: spis publikacji, osiągnięcia naukowe, staż, konferencje….
 • Rekomendacja opiekuna pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
w formie papierowej do:
Sekretariat Naukowy INTiBS PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

lub w formie elektronicznej do:
e-mail:

z dopiskiem „Konkurs na stypendium doktoranckie w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej- eksperyment”

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszystkie pytania prosimy kierować na adres: prof. V.H. Tran (, tel. +48 788795066, +48 713954263)