KONKURS NA STYPENDIUM DLA WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia lub inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 22 marca 2017 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 marca 2017 roku (do godziny 00:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31 marca 2017 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nanoluminofory, luminescencja, jony lantanowców, jony metali przejściowych, fosforescencja

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko laboranta w projekcie badawczym pt. „Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów  wykazujących długotrwałą poświatę” (Synthesis and optical properties of persistent nanophosphors) w obszarze syntezy i badań fizykochemicznych nanoluminoforów, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2016/21/B/ST5/02385) w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych. Celem prac będzie asystowanie przy syntezach próbek materiałów oraz ich podstawowej charakteryzacji materiałowej.

Kwalifikacje kandydatów:

  • status studenta chemii lub inżynierii materiałowej
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (umiejętność przeprowadzania syntez materiałowych, znajomość metod badań materiałowych (XRD, SEM) i technik spektroskopii optycznej
  • umiejętność pracy zespołowej

Praca realizowana w ramach stypendium w wysokości 600 PLN miesięcznie (maksymalnie na 12 miesięcy). Praca od kwietnia 2017.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Życiorys (CV)
  2. Zaświadczenie o statusie studenta wydziału chemii lub specjalizacji inżynieria materiałowa
  3. Jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres),
  4. Listę ewentualnych publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień 3

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
elektronicznie na adres e-mail: (z dopiskiem „Konkurs na stanowisko laboranta w projekcie OPUS w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych”) lub osobiście: dr hab. Dariusz Hreniak, Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.: 71 343 5021

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2Warunki zatrudnienia będą zgodne z zaleceniami Narodowego Centrum Nauki.
3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”