INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 9.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.03.2023 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl   

SŁOWA KLUCZOWE: LUMINESCENCJA, NANOKRYSZTAŁY DOMIESZKOWANE JONAMI LANTANOWCÓW I METALI PRZEJŚCIOWYCH, TERMOMETRIA LUMINESCENCYJNA, KONWERSJA ŚWIATŁA NA CIEPŁO

 

OPIS

Oddział Fizykochemii Biomedycznej, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk oferuje stanowisko asystenta.

Celem prowadzonych prac będzie projektowanie, synteza oraz charakteryzacji właściwości luminescencyjnych nanomateriałów do zastosowań w termometrii luminescencyjnej, konwersji światła na ciepło i luminoforów z pamięcią termiczną. Poszukujemy wysoce zmotywowanego, dobrze zorganizowanego i sumiennego Kandydata / Kandydatkę z doświadczeniem w chemii i spektroskopii optycznej.

Zadania:

 • Synteza nanomateriałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych
 • Charakteryzacja właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów
 • Pomiary właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów w funkcji temperatury
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, zakup sprzętu, wsparcie i mentoring doktorantów.

Wymagania:

 • Stopień magistra i doktora chemii
 • Doświadczenie w syntezach nanokrystalicznych materiałów współdomieszkowanych jonami metali przejściowych i lantanowców
 • Doświadczenie w spektroskopii optycznej materiałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych

Kryteria kwalifikowalności:

 • Entuzjazm, zaangażowanie i kreatywność mierzona m.in. jakością i liczbą własnych / recenzowanych publikacji oraz udokumentowanych projektów realizowanych przez Kandydata / Kandydatkę
 • Mobilność udokumentowana stypendiami, stażami badawczymi (zwłaszcza w zagranicznych instytucjach badawczych)
 • Liczba cytowań do publikacji Kandydata / Kandydatki
 • Bardzo dobre umiejętności w mówionym i pisanym języku angielskim
 • Wyjątkowa motywacja do badań.

Detale dotyczące zgłoszenia:

 • Data rozpoczęcia pracy 11 kwietnia 2023 r. – wymóg gotowości do pracy (ze względu na wszelkie formalne kroki związane z pobytem i pozwoleniem na pracę w Polsce) od wskazanego dnia.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.03.2023 r.
 • Jak aplikować: Wyślij aplikację na z tytułem e-mail "rekrutacja na stanowisko asystenta OFB"
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika Oddziału OFB prof. dr. hab. Artura Bednarkiewicza na adres:  
 • Wymagane języki: angielski, poziom językowy: bardzo dobry.

Procedura rekrutacyjna:

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • życiorys naukowy, w tym edukacja i doświadczenie zawodowe, wykaz osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, patenty, prezentacje konferencyjne itp.)
 • list motywacyjny
 • raport cytowania (np. z Web of Science) zawierający numer publikacji, liczbę cytowań bez autocytatu, indeks h Kandydata / Kandydatki
 • skany dyplomów lub odpisów dyplomów w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzające podsiadanie stopnia naukowego doktora i tytułu zawodowego magistra (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację) lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora. Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych )
 • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Laureat konkursu będzie zobowiązany przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo