INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN        
MIASTO: Wrocław     
STANOWISKO: Adiunkt w Oddziale Badań Strukturalnych
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia  
DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018      
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.02.2019     
LINK DO STRONY: intibs.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: postdoc, adiunkt, Spektroskopia IR, Spektroskopia Ramana, Generacja drugiej harmonicznej, kompleksy molekularne o właściwościach optycznie nieliniowych, Synteza monokryształów, obliczenia kwantowo-mechaniczne, Niskotemperaturowe widma oscylacyjne, techniki laboratoryjne: badania z wykorzystaniem FTIR oraz spektroskopii Ramana, DSC, TG oraz wykorzystanie pakietów chemii kwantowej Gaussian oraz Gamess

OPIS (obszar wiedzy, oczekiwania, komentarze):

Kandydat powinien wykazać się wiedzą w syntezowaniu kompleksów organiczno-nieorganicznych ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów molekularnych o właściwościach optycznie nieliniowych.  Wymagane jest doświadczenie w syntezie monokryształów. Kandydat powinien wykazać się doświadczeniem w dziedzinie chemii kompleksów molekularnych w których główną rolę odgrywają słabe odziaływania międzymolekularne (np. wiązania wodorowe). Kandydat powinien posiadać doświadczenie w interpretacji widm oscylacyjnych oraz praktykę w stosowaniu pakietów obliczeniowych chemii kwantowomechanicznej do określenia podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz spektroskopowych kompleksów molekularnych.

Kandydat musi wykazać się stopniem doktora nauk chemicznych otrzymanym w ostatnich trzech latach od ogłoszenia konkursu, potwierdzonym odpowiednim dokumentem a także przedstawić dokumenty potwierdzające wzmiankowane wyżej wymagania konkursowe. Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta adresowane do Dyrektora Instytutu*;
  2. Odpisy dyplomów magisterskiego oraz doktorskiego;
  3. Życiorys oraz listę publikacji;
  4. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na PostDoca”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 1.02.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15.02.2019 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.
Okres zatrudnienia: 1-2 lata, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”