OGŁOSZENIE O KONKURSIE

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN   
MIASTO: Wrocław    
STANOWISKO: adiunkt w Oddziale Spektroskopii Optycznej (Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych)
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 14.03.2017   
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.03.2017
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, synteza metaloorganicznych i nieorganicznych materiałów do zastosowań optycznych i biomedycznych, materiały kompozytowe, ocena budowy i morfologii materiałów w oparciu o dane otrzymane metodami XRD, SEM, TEM, FTIR, spektroskopii Ramana, ESI-MS, NMR.                                          

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta, mającego kompetencje w zakresie syntezy nieorganicznych i metaloorganicznych związków koordynacyjnych, w tym w postaci nanometrycznej lub submikronowej, otrzymywania struktur grafenowych, jak również w tworzeniu materiałów kompozytowych na ich podstawie z zastosowaniem organicznych lub nieorganicznych polimerów. Kandydat powinien także posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w chemii nanomateriałów, fotoaktywnych związków metaloorganicznych i wiedzę na temat technologii otrzymywania materiałów grafenowych. Kandydat również powinien posiadać doświadczenie w interpretacji wyników dotyczących struktury i morfologii związków chemicznych i materiałów z nich wytworzonych, w tym dane otrzymane metodami XRD, SEM, TEM, FTIR, spektroskopii Ramana, ESI-MS, NMR.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych i udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań, w tym: co najmniej 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku naukowym, udział w projektach badawczych oraz autorstwo lub współautorstwo w publikacjach zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej, a także doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym i realizacją projektów badawczych. Niezbędną jest znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*;

  1. Odpisy dyplomów magisterskiego oraz doktorskiego;
  2. Życiorys oraz listę publikacji;
  3. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  4. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 marca 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 marca 2017 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.
Okres zatrudnienia: 3 lata, w wymiarze pełnego etatu.

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.