Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne, nauki chemiczne lub pokrewne

Data ogłoszenia: 11.12.2023 r.

Termin składania ofert: 15.01.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia: 19.01.2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.02.2024 r.

Link do strony: www.intibs.pl

Słowa kluczowe: fizyka ciała stałego, transport ciepła, dyfuzony

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Dyfuzonowy kanał przewodzenia ciepła: eksperymentalna weryfikacja zunifikowanej teorii transportu ciepła”, OPUS-23, UMO-2022/45/B/ST3/02326 realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w Oddziale  Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa.

Umowa zawarta zostanie w  pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie miesięcznie ok 7444 zł netto (ok. 9600 brutto). Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis projektu

Opis projektu można znaleźć pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=561036

Opis zadań

Do zadań stażysty podoktorskiego będzie należało prowadzenie badań niskotemperaturowych własności cieplnych wybranych materiałów o dominującym wkładzie dyfuzyjnym do transportu ciepła, analiza uzyskanych danych pomiarowych i odniesienie ich do zunifikowanej teorii transportu ciepła, współudział w przygotowaniu publikacji naukowych, prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach naukowych.

Wymagania

Kandydat spełniać musi wymagania określone w Załączniku Rady NCN nr 27/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz powinien:

  • posiadać stopień doktora w dyscyplinie: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewne.

Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w podmiocie innym niż INTiBS PAN oraz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (szczegóły zawarte są w ww Regulaminie projektu);

  • posiadać doświadczenie w dziedzinie badań transportu cieplnego;
  • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego;
  • wykazywać samodzielność, sumienność, dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole;
  • być gotowym do podjęcia pracy od 1.02.2024 r. (należy uwzględnić formalne kroki związane z pobytem i pozwoleniem na pracę w Polsce).

Wymagane dokumenty

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

  1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych) .
  2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
  3. Życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o osiągnięciach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
  4. Wykaz publikacji.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: z dopiskiem „Konkurs post-doc OPUS-23 ONTiN” w terminie do 15.01.2024r.

Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu Andrzeja Jeżowskiego, (email: , tel. +48 71 395 4 140).

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującą do projektu dokumentacją konkursową Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo