INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc/adiunkt w Oddziale Spektroskopii Optycznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 28.06.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.07.2018, godz. 15:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27.07.2018
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, materiały metaloorganiczne, materiały grafenowe, kompozyty, zastosowania optyczne i biomedyczne, metody spektroskopowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta (post-doc) w projekcie OPUS p.t. „Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych” Nr 2016/23/B/ST5/02480 finansowanym przez NCN - mającego doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej syntezy organicznej i/lub nieorganicznej, mile widziane doświadczenie w zakresie syntezy organicznych związków makrocyklicznych (ftalocyjanin, porfiryn lub ich analogów) oraz metaloorganicznych związków koordynacyjnych (kompleksy porfiryn, ftalocyjanin i ich analogów z metalami). Wymagane jest doświadczenie w interpretacji wyników dotyczących budowy, morfologii oraz właściwości optycznych związków chemicznych (preferencyjnie makrocyklicznych związków organicznych i metaloorganicznych), szczególnie danych otrzymanych metodami: 1H-NMR, XRD, SEM, TEM, FTIR, spektroskopii Ramana, ESI-MS, spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie oraz udokumentowany dorobek naukowy (preferencyjnie publikacje w czasopismach z listy JCR) w powyższym zakresie badań. Niezbędną jest znajomość języka angielskiego, umiejętność sporządzania raportów badawczych, samodzielność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Okres zatrudnienia: dwa lata w wymiarze pełnego etatu (planowo od sierpnia 2018).

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu**;
  2. Kopie dyplomów magisterskiego oraz doktorskiego;
  3. Życiorys naukowy oraz listę publikacji;
  4. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs Post-doc OPUS w OSO”. należy składać w Sekretariacie INTiBS PAN, przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu (pok. 129) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: , z tytułem wiadomości „Konkurs Post-doc OPUS w OSO”

* Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Dla kobiet limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

** Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”.