INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (doktorant)
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 19 czerwca 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 lipca 2018 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 31 sierpnia 2018 roku
SŁOWA KLUCZOWE: szkło, nanocząstki, kompozyty, bioaktywne materiały, metoda zol-żel

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na doktoranckie stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego „Szkła i kompozy­ty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/22/E/ST5/00530) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.
Do zadań stypendysty będzie należało: otrzymywanie nanowymiarowych proszków bioaktywnego szkła i ich kompozytów; przeprowadzenie charakterystyki strukturalnej, morfologicznej i spektroskopowej materiałów (na podstawie wyników pomiarów XRD, SEM, EDS, DLS, widm absorpcji i luminescencji); badanie bioaktywności materiałów w testach in vitro; przygotowywanie raportów z wykonanych prac, pisanie publikacji naukowych.
Stypendium naukowe w wysokości 2200 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres od 12 do 36 miesięcy (zgodnie z ustaleniami ze stypendystą) i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (planowo od października 2018) będzie doktorantem. Kandydat może też być absolwentem (z tytułem magistra) kierunku chemia, fizyka, biotechnologia, inżynieria materiałowa lub kierunków pokrewnych, jednakże w tym przypadku konieczne będzie przejście rekrutacji na studia doktoranckie (np. w INTiBS PAN termin składania podań do 2 lipca 2018).

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;
 • doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych;
 • wiedza z zakresu chemii analitycznej;
 • umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Życiorys
 2. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje o:
  • dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym publikacjach w wydawnictwach naukowych;
  • doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach i realizacji projektów badawczych;
  • otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.
 3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. poświadczenie statusu doktoranta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

e-mail: A.Lukowiak(at)intibs.pl z tytułem „Konkurs na stypendystę-doktoranta SONATA BIS w OSO”

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."