INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im Ludwika Hirszfelda PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant-stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 18.02.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20.03.2020

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.03.2020

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 01.04.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: www.iitd.pan.wroc.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej (OMV), układ dopełniacza, wzorce cząsteczkowe związane z patogenami, antygeny cukrowe, spektrometria mas, spektroskopia NMR, proteomika.

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym pt. “Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/31/B/NZ6/03514) w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Oferujemy pracę w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się szeroko pojętymi badaniami nad strukturami, aktywnościami biologicznymi cukrowych antygenów bakteryjnych dysponującym w pełni wyposażonymi laboratoriami z wyspecjalizowaną aparaturą analityczną dedykowaną glikobiologii i immunochemii.

 

I. Opis projektu badawczego

Celem projektu badawczego jest zbadanie, czy w odpowiedzi organizmu na pęcherzyki bakteryjne (OMV - outer membrane vesicles) bierze udział dopełniacz układu odpornościowego, tj. zestaw kaskadowo aktywowanych białek obecnych we krwi, których głównym zadaniem jest eliminacja zakażenia (zniszczenie bakterii lub ułatwianie ich pochłaniania przez komórki żerne). W projekcie badane będą OMV uwalniane przez Yersinia enterocolitica wywołujące zakażenia wynikające z niewłaściwego przechowywania produktów spożywczych i wody oraz transfuzji zakażonymi preparatami krwi. Praca doktorska będzie miała na celu analizę składu, charakterystykę strukturalną antygenów oraz morfologii dla celów badań aktywności biologicznych in vitro i in vivo pęcherzyków Y. enterocolitica pod względem aktywatorów układu dopełniacza. Metodologia: techniki mikrobiologiczne, preparatywne i mikroskopia TEM/SEM, analityka cukrów i białek, spektroskopia NMR, spektrometria mas, proteomika.

II. Dodatkowe informacje

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: “Oddziaływanie gospodarz-patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/31/B/NZ6/03514) w okresie od 04.07.2019 do 03.07.2022.

W ramach projektu badawczego Doktorant-stypendysta otrzyma stypendium w łącznej wysokości 3000 zł/m-c brutto w okresie realizacji projektu badawczego, w skład którego wchodzi:

 • stypendium doktoranckie, którego wysokość reguluje art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), które w części podlega finansowaniu ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN w ramach projektu badawczego, gdzie doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) finansowane w okresie realizacji projektu i przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej.
 • oraz stypendium naukowe stanowiące kwotę pozostałą po odliczeniu kosztów stypendium doktoranckiego, w okresie realizacji projektu.

Stypendia wypłacane będą na podstawie umowy o realizację stypendium doktoranckiego w części stanowiącej stypendium naukowe ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN, gdzie warunki wypłaty oraz wysokość obu stypendiów podlegają regulacjom zależnym od ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyjętego Uchwałą Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 27.10.2016 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki 96/2016 z dnia 27 października 2016 r., ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019/2020. Zakres wykonywanych prac w projekcie badawczym oraz warunki wypłaty środków finansowych określa „Umowa o realizację stypendium doktoranckiego ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN”.

III. Obowiązki Doktoranta-stypendysty:

 • Hodowle bakteryjne, izolacje i oczyszczanie pęcherzyków, antygenów powierzchniowych, w tym lipopolisacharydów,
 • Analiza proteomiczną oraz analizę ilościową i jakościową OMV,
 • Analiza strukturalną antygenów cukrowych,
 • Udział w analizach metodami mikroskopii TEM i SEM oraz badaniach in vivo aktywności OMV,
 • Analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
 • Współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów i odczynników, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych.
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta w Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN

IV. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biotechnologii, chemii lub dziedzin pokrewnych,
 • Zainteresowania naukowe w obszarze mikrobiologii, immunochemii i biotechnologii,
 • Dobrze widziana jest wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej (poparta tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie metod preparacji i oczyszczania (ekstrakcje, chromatografia, HPLC), spektrometrii mas i/lub spektroskopii NMR, technik mikroskopowych, technik mikrobiologicznych.
 • Wysoka średnia ocen ze studiów;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

V. Wymagane dokumenty (zgodnie z dokumentem Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019/20):

 • Wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której kandydat będzie się kształcił;
 • Życiorys (CV) zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra;
 • Odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów,
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 • Jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres);

VI. Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 20.03.2020 do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja OMV), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz (e-mail: , tel. 71 337 11 72, wew. 354).

VII. Kryteria oceny Kandydatów:

Kryteria oceny kandydatów opisuje obowiązujący Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyjęty przyjętego uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

VIII. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53 114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. “Oddziaływanie gospodarz patogen: bakteryjne pęcherzyki błony zewnętrznej jako tarcza dla układu dopełniacza“ realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2018/31/B/NZ6/03514) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.