INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 7 listopada 2019
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 6 grudnia 2019 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 14 grudnia 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl, http://wsdipan.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, spektroskopia mikrokryształów, termometria luminescencyjna,

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na stanowisko doktoranta (wykonawcy) projektu badawczego pt. “     Sensitization of lanthanide-based phosphors by transition metals towards high-brightness tunable thermometers “., realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/31/G/ST5/03258) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania jonów metali przejściowych jako uczulaczy luminescencji w mikrokrystalicznych termometrach luminescencyjnych bazujących na emisji jonów lantanowców Ln3+.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019/20 (http://wsdipan.intibs.pl/zasady_rekrutacji.html). Termin składania dokumentów upływa 6 grudnia 2019 roku.

OBOWIĄZKI DOKTORANTA OBEJMUJĄ:

  • Synteza mikrokrystalicznych matryc nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców i współdomieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych
  • Charakteryzacja strukturalna i morfologiczna otrzymanych materiałów.
  • Badanie właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów w funkcji temperatury
  • Analiza danych, modelowanie, przygotowanie raportów i publikacji naukowych
  • Współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATA

  • Uzyskanie tytułu magistra chemii nieorganicznej, inżynierii materiałowej bądź kierunków pokrewnych
  • Dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej, optyki, spektroskopii, znajomość aparatury i technik spektroskopowych, oprogramowania (Office, Origin, Matlab), Dobra znajomość języka angielskiego
  • Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista

NASZA OFERTA: Praca w młodym, prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się nowoczesnymi nanomateriałami i nowymi technikami spektroskopowymi, współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

Życiorys (CV), zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra chemii lub inżynierii materiałowej, jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres), listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień, zgodnie z dokumentem Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019/20 (http://wsdipan.intibs.pl/images/zasady_rekrutacji_wsdipan.pdf).[1]

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 6 grudnia 2019 roku do godz. 15:00:

  • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
  • elektronicznie na adres (z dopiskiem „rekrutacja SENSITHERM”), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do dr.hab. Łukasza Marciniaka, (, tel. +48 71 395 4290).

 

[1] We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”