Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w projekcie badawczym NCN

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimiera Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant-stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 21.07.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 14.09.2020

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 01.10.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: https://www.intibs.pl/dla-studentow/szkola-doktorska.html

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

Słowa Kluczowe: hybrydy organiczno-nieorganiczne, przemiany fazowe,

spektroskopia oscylacyjna, dyfrakcja rentgenowska,

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym pt. “Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych“, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant 2019/35/B/ST5/00043) w Oddziale Badań Strukturalnych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Oferujemy pracę w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się szeroko pojętą charakterystyką strukturalną nowych materiałów funkcjonalnych.

I. Opis projektu badawczego

W ramach projektu chcemy lepiej zbadać trzy znane analogi oraz otrzymać szereg nowych związków organiczno-nieorganicznych zawierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę. Zamierzamy poznać ich właściwości strukturalne, drgania sieci krystalicznej, właściwości optyczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatury. Badania tych perowskitów pozwolą uzyskać odpowiedź na szereg pytań, m.in. jak modyfikacja składu chemicznego wpływa na topologię struktury, siłę wiązań i właściwości. To z kolei pozwoli nam na racjonalne projektowanie nowych związków o lepszych właściwościach fizykochemicznych, przede wszystkim optycznych.

II. Dodatkowe informacje

W ramach projektu badawczego doktorant-stypendysta otrzyma stypendium w łącznej wysokości 5000 zł/m-c brutto brutto w okresie realizacji projektu badawczego, w skład którego wchodzi: - stypendium doktoranckie, którego wysokość reguluje art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz stypendium naukowe stanowiące kwotę pozostałą po odliczeniu kosztów stypendium doktoranckiego.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

III. Obowiązki doktoranta-stypendysty:

 • hodowla nowych monokryształów metodą mokrej chemii, opracowanie syntezy kryształów w postaci nano-krystalicznej, przygotowanie cienkich warstw metodą spin-coating,
 • pomiary dyfrakcji rentgenowskiej na dyfraktometrze monokrystalicznym oraz proszkowym,
 • wyznaczenie i udokładnianie struktur krystalicznych,
 • pomiary widm Ramana oraz IR,
 • analizę danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
 • współpracę z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów i odczynników, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych,
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta w Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej.
  df

IV. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej,
 • zainteresowania naukowe w obszarze fizykochemii ciała stałego,
 • dobrze widziana jest wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej (poparta tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie metod dyfrakcyjnych lub/i spektroskopowych,
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

V. Wymagane dokumenty:

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21

https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 14 września 2020 roku do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, albo
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Anną Gągor, (, tel. +48 71 395 4240).

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo