Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na doktoranta oraz stypendystę w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu OPUS 17

INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20.08.2020

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 17.09.2020

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE: 01.10.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: www.iitd.pan.wroc.pl

SŁOWA KLUCZOWE: punkty kontroli immunologicznej, niedrobnokomórkowy rak płuc, metylacja DNA, miRNA, ekspresja mRNA, ekspresja białka, cytometria przepływowa, mikrośrodowisko nowotworu

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na dwóch doktorantów oraz stypendystów w projekcie badawczym pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ5/03029) w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka oraz w Międzyzakładowej Pracowni Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.  

Oferujemy pracę w specjalistycznej placówce badawczej, w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się badaniami nad związkiem zmienności genetycznej i epigenetycznej z ryzykiem wystąpienia i progresją chorób nowotworowych i autoimmunizacyjnych oraz badaniami nad funkcjonalnym znaczeniem wariantów genetycznych.

I. Opis projektu badawczego 

Badania oraz dwie prace doktorskie będą realizowane w ramach projektu badawczego pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ5/03029).

Rak płuca jest przyczyną największej liczby zgonów wśród chorych na nowotwory złośliwe. Najnowszym osiągnięciem w leczeniu raka płuc jest immunoterapia ukierunkowana na cząsteczki immunoregulacyjne. Immunoterapia ma na celu wzmocnienie naturalnie występujących procesów odpornościowych zaangażowanych w walkę z nowotworem. Okazało się bowiem, że nowotwory potrafią uniknąć odpowiedzi ze strony naszego układu odpornościowego wykorzystując punkty kontroli immunologicznej (ang. immune checkpoints), które razem ze swoimi ligandami w sposób istotny kontrolują odpowiedź immunologiczną. Celem naszego projektu są badania nad punktami kontroli immunologicznej (np. PD-1) w niedrobnokomórkowym raku płuc. W projekcie planujemy zbadać poziom ekspresji punktów kontroli immunologicznej oraz ich ligandów w mikrośrodowisku nowotworu oraz epigenetyczne i genetyczne mechanizmy regulacji ekspresji wybranych punktów kontroli immunologicznej na poziomie mRNA oraz białka. Uzyskane przez nas wyniki mogą nie tylko poszerzyć aktualną wiedzę o tych cząsteczkach, ale mogą również mieć implikacje kliniczne – przyczynić się do ustalenia czynników prognostycznych dla lepszej selekcji pacjentów do immunoterapii.

II. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat

Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • Tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych, tytuł lekarza (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 września 2020)
 • Zainteresowania naukowe w obszarze genetyki, biologii molekularnej, immunologii nowotworów
 • Wysoka średnia ocen ze studiów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Sumienność, motywacja do pracy badawczej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista, entuzjazm
 • Dobrze widziana jest:

- wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej (poparta tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie technik izolacji DNA i/lub RNA, PCR, qPCR, cytometrii przepływowej, western blot;

- znajomość genetycznych baz danych; narzędzi bioinformatycznych (np. do analizy in silico sekwencji DNA); znajomość środowiska R

III. Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz - w odpowiednim zakresie - Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r., którego aktualny tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019.

IV. Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów 

Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena Kandydatów odpowiednio do kryteriów ustalonych dla naboru do Szkoły Doktorskiej oraz w zakresie umożliwiającym przyznanie stypendium naukowego NCN, przy uwzględnieniu całościowej oceny przydatności Kandydatów do realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”.

V. Obowiązki Doktoranta

 • Izolowanie komórek z guzów nowotworowych i krwi
 • Analiza ekspresji białek kontroli immunologicznej przez komórki układu odpornościowego metodą cytometrii przepływowej
 • Izolowanie DNA, RNA, białka z tkanek nowotworowych, z komórek obwodowych krwi oraz z bloczków parafinowych
 • Genotypowanie, badanie: ekspresji RNA i miRNA (RT-qPCR), poziomu metylacji (MS-HRM), western blot
 • Analiza danych, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z członkami zespołu, przygotowywanie odczynników, zabezpieczanie i transport materiału badawczego, opieka nad magistrantami i praktykantami, udział w konferencjach naukowych
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN

VI. Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych i Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r.

Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 2371,70 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 3653,70 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli w toku rekrutacji kandydat spełni również warunki przyznawania stypendiów naukowych, określone w powołanym wyżej Regulaminie, otrzyma dodatkowe świadczenie w formie stypendium naukowego NCN - każdorazowo w kwocie pozostałej po odliczeniu całkowitych kosztów stypendium doktoranckiego rozliczanych w Projekcie od miesięcznego budżetu na wynagrodzenie Doktoranta (odpowiednio do przewidzianego w Projekcie budżetu na ten cel ogółem w wysokości 59 688 zł).

Orientacyjna wysokość stypendium naukowego wyniesie 2 168 zł miesięcznie przez 24 m-ce (do oceny śródokresowej) i 638 zł miesięcznie przez 12 miesięcy (po ocenie śródokresowej) przez okres trwania projektu (36 m-cy). Stypendium naukowe wypłacane będzie na podstawie umowy oraz powołanego wyżej Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

VII. Złożenie podania

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 20.08.2020 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja MJ), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Moniką Jasek (e-mail: , tel. 713371172 wew. 237).

VIII. Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 • jeden lub więcej listów polecających (wysłanych na adres );

IX. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ5/03029) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.