Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu SONATA 15

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 27.07.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 28.08.2020

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 11.09.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: www.iitd.pan.wroc.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ciąża, tolerancja, poronienie, IL-35, polimorfizmy, limfocyty B i T regulatorowe, cytometria przepływowa

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym pt. „Znaczenie IL-35 oraz jej polimorfizmów w ciąży a ryzyko poronienia”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/35/D/NZ5/02718) w Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Oferujemy pracę w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się badaniami w zakresie immunologii rozrodu.

 1. Opis projektu badawczego

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: “ Znaczenie IL-35 oraz jej polimorfizmów w ciąży a ryzyko poronienia” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/35/D/NZ5/02718).

Celem naukowym projektu jest oszacowanie powiązania pomiędzy ekspresją interleukiny 35

oraz polimorfizmami genów dla tej cytokiny (EBI3 oraz IL12A) a ryzykiem poronienia. Testowana hipoteza badawcza zakłada, że u kobiet u których doszło do poronienia dochodzi do zmian ekspresji interleukiny 35, która może być jednym z kluczowych czynników dla utrzymania ciąży. Ponieważ ekspresja cytokin zależy od polimorfizmów genowych, proponowane polimorfizmy mogą potencjalnie wpływać na ryzyko poronienia. Hipoteza badawcza zakłada również, że podaż rekombinowanej interleukiny 35 samicom myszy o fenotypie poronnym może ograniczać stopień resorpcji płodów. Badania te pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy interleukina 35 wpływa na powodzenie ciąży. Proponowane badania mają za zadanie rozszerzenie i uszczegółowienie wiedzy na temat uwarunkowań powodzenia ciąży, szczególnie tych, które decydują o tolerancji antygenów płodowych. Ponadto powiązanie polimorfizmów interleukiny 35 z ryzykiem poronienia może być pomocne w diagnozie i możliwej terapii przyszłych matek.

 1. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:
 • Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej,
 • Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biotechnologii, biologii lub dziedzin pokrewnych,
 • Zainteresowania naukowe w obszarze immunologii rozrodu,
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (poparte tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, odbytymi stażami – dobrze widziane staże w naukowych placówkach zagranicznych) w zakresie metod cytometrii przepływowej, badania polimorfizmów, ELISA,
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (ukończenie szkolenia z wykonywania procedur poświadczone stosownym certyfikatem),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, wysoka kultura osobista.
 1. Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z:

 • ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk;
 • Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.
 1. Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów:

 

Szczegółowe kryteria oraz sposób oceny Kandydatów opisuje obowiązujący Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 1. Obowiązki Doktoranta:

 

 • Odbieranie i zabezpieczanie materiału do badań
 • Badanie polimorfizmów, analizy cytometryczne, ELISA
 • Udział w eksperymentach in vivo
 • Analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów i odczynników, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN
 1. Stypendium:

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki  nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych i Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r.

Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 2371,70 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 3653,70 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli w toku rekrutacji kandydat spełni również warunki przyznawania stypendiów naukowych, określone w powołanym wyżej Regulaminie, otrzyma dodatkowe świadczenie w formie stypendium naukowego NCN - każdorazowo w kwocie pozostałej po odliczeniu całkowitych kosztów stypendium doktoranckiego  rozliczanych w Projekcie od miesięcznego budżetu na wynagrodzenie Doktoranta (odpowiednio do przewidzianego w Projekcie budżetu na ten cel ogółem w wysokości 3774 zł).

Orientacyjna wysokość stypendium naukowego wyniesie 377,40 zł miesięcznie przez 10 m-cy.

Stypendium naukowe wypłacane będzie na podstawie umowy oraz powołanego wyżej Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

 1. Złożenie podania:

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 28.08.2020 do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja AS), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr inż. Anną Sławek (e-mail: , tel. 713709990).

 1. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, uzyskanych certyfikatów, listę konferencji, ukończonych kursów i staży w których brał udział Kandydat;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów);
 • jeden lub więcej listów polecających.

 

 1. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. Znaczenie IL-35 oraz jej polimorfizmów w ciąży a ryzyko poronienia” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/35/D/NZ5/02718) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.