Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na doktoranta w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 1

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant-stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 07.07.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 07.08.2020

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.08.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: www.iitd.pan.wroc.pl

SŁOWA KLUCZOWE: klastery boru, metalokarborany, insulina, koniugaty, leki peptydowe

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta w projekcie badawczym pt. „Koniugaty metalokarboranów z insuliną - Nowa strategia potęgowania skuteczności biologicznej leków peptydowych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant „PRELUDIUM BIS-1"nr 2019/35/O/NZ7/03764) w Laboratorium Chemii Biomedycznej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu realizowanym w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.

Oferujemy pracę w prężnym zespole zajmującym się interdyscyplinarnymi badaniami na styku chemii i biologii - zastosowaniem klasterów boru do modyfikacji cząsteczek aktywnych biologicznie. Prowadzone badania nastawione są na dostarczanie nowej wiedzy na temat oddziaływań abiotycznych klasterów boru ze środowiskiem biologicznym co ma istotne znaczenie dla projektowania nowego typu związków o potencjale biologicznym i medycznym.

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: „Koniugaty metalokarboranów z insuliną - Nowa strategia potęgowania skuteczności biologicznej leków peptydowych” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki grant „PRELUDIUM BIS-1"nr 2019/35/O/NZ7/03764.

Celem projektu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektu PRELUDIUM BIS obejmuje środki na badania oraz koszty stypendium. Warunki konkursu PRELUDIUM BIS zakładają m.in. finansowanie stypendium doktoranckiego przez cały okres kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej. Dodatkowo, grant PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

    I. Opis projektu badawczego

Celem projektu jest określenie wpływu kowalencyjnego przyłączenia metalokarboranów do insuliny na jej właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Zaplanowane w projekcie badania pozwolą określić, czy metalokarborany mogą być wykorzystywane do modyfikacji farmakokinetyki i farmakodynamiki insuliny z myślą o opracowaniu analogów insuliny o długim czasie działania wykorzystywanych w terapii cukrzycy. Analiza molekularna pozwoli określić wpływ przyłączenia metalokarboranów na wiele parametrów, takich jak: drugorzędowa i trzeciorzędowa struktura insuliny, zdolność do tworzenia nanostruktur, oddziaływanie z albuminą surowicy, a także na aktywność biologiczną.

Wiedza zdobyta w ramach realizacji projektu pozwoli ocenić potencjał wykorzystania metalokarboranów do poprawy właściwości terapeutycznych leków peptydowych a  opracowanie nowych strategii pozwalających regulować właściwości tego typu związków może zaowocować innowacyjnymi koniugatami użytecznymi w leczeniu wielu chorób.

   II. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biotechnologii, biologii, chemii lub dziedzin pokrewnych,
 • Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu chemii i biologii molekularnej,
 • Zainteresowania naukowe w obszarze chemii organicznej, nieorganicznej, biochemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii białek i peptydów,
 • Dobrze widziana jest wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej (podstawowe techniki preparatyki organicznej oraz biologii molekularnej podstawy analityki instrumentalnej)
 • Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 • Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej;

   III. Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z:

 • ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk;
 • Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

 

   IV. Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów:

Szczegółowe kryteria oraz sposób oceny Kandydatów opisuje obowiązujący Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki  nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

   V. Obowiązki Doktoranta-stypendysty:

 • Synteza koniugatów insulina-klaster boru
 • Badania analityczne i fizykochemiczne otrzymanych koniugatów z wykorzystaniem technik chromatograficznych, spektrometrii mas, dichroizmu kołowego, dynamicznego rozpraszania światła.
 • Badania aktywności biologicznej otrzymanych koniugatów
 • Analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
 • Współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów i odczynników, udział w konferencjach naukowych.
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta w Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN

   VI. Stypendium:

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w Projekcie na wynagrodzenie Doktoranta wynoszącego 5000 zł/m-c (brutto brutto, do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej) oraz 6000 zł (brutto brutto, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej), na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki  nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 4188 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 5026 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

   VII. Złożenie podania:

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 07.08.2020 do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja TG), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do dr hab. Tomasz Goszczyński (e-mail: , tel. 601205373).

   VIII. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 • jeden lub więcej listów polecających.

   IX. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Koniugaty metalokarboranów z insuliną - Nowa strategia potęgowania skuteczności biologicznej leków peptydowych” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant „PRELUDIUM BIS-1"nr 2019/35/O/NZ7/03764) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.