INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN), Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) “Doktorat wdrożeniowy I”

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 13.08.2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 12.09.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.09.2021

OKRES I DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2021

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biomateriały, leki roślinne i syntetyczne, regeneracja tkanek, farmakologia, stymulacja proliferacji, różnicowania komórek, zaburzenia przewodu pokarmowego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” - temat:Innowacyjne podejście do otrzymywania i modyfikacji nowych produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (Nr rej. DWD/5/0566/2021) pod kierunkiem prof. dr. hab. Rafała WigluszaOddziale Fizykochemii Biomedycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą HippoVet+ Dr Krzysztof Marycz (ul. Jesionowa 11, Malin).

1. Opis tematu:

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization - WHO) definiuje leki na bazie roślin jako gotowe produkty lecznicze, zawierające substancję czynną. Niezależnie od złożoności formulacji, właściwości biologiczne preparatów na bazie produktów roślinnych przypisywane są zawsze poszczególnym substancjom lub ich kombinacjom. Jednak większość badań koncentruje się na działaniu wyciągu roślinnego lub wybranych frakcji. Badania takie nie pozwalają na określenie najbardziej aktywnych i tym samym najbardziej obiecujących substancji w odniesieniu do konkretnego działania farmakologicznego. Wiedza na temat działania (jego mechanizmu) poszczególnych substancji czynnych, np. pochodzenia roślinnego, pozwala opracować protokoły terapeutyczne. Celem podjętych badań będzie określenie wybranych biologicznych właściwości materiałów na bazie roślinnej i ich syntetycznych odpowiedników, które stanowią substancje czynne wchodzące w skład leków oraz składników żywności, czy pasz. Realizacja tego projektu przyniesie nową rodzinę produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej.

 

2. Dodatkowe informacje

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

 1. 3450 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);
 2. 4450 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III I IV roku akad.).

Dodatkowo doktorantowi przysługuje dofinansowanie kosztów wykorzystania przez niego infrastruktury badawczej INTiBS PAN w celu realizacji doktoratu w wysokości ok. 25 000 zł na każdy rok akad.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MEiN oraz Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

3. Obowiązki doktoranta-stypendysty:

 • terminowa realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z harmonogramem doktoratu wdrożeniowego,
 • wytworzenie substancji leczniczych oraz formulacji na bazie wyciągów roślin i ich analogów syntetycznych oraz zbadanie i charakterystyka wybranych materiałów pod względem fizykochemicznym, mechanicznym, a także przemian fazowych formulacji i rozpoznanie mechanizmów kinetyki rozpadu substancji farmaceutycznych,
 • analiza i prezentacja wyników eksperymentalnych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych,
 • realizacja programu kształcenia i zadań wynikających z obowiązków doktoranta WSD IPAN.
 • przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej po koniec 4. roku doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora

4. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • tytuł zawodowy magistra chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewny,
 • zainteresowania naukowe w obszarze chemii fizycznej/biochemii/chemii organicznej/biomedycyny
 • wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie metod spektroskopowych i mikroskopowych
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • motywacja do pracy naukowej, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

5. Wymagane dokumenty:

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/22

https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Dodatkowo obowiązkowy dokument:

Oświadczenie firmy HippoVet+ Dr Krzysztof Marycz, że Kandydat przyjęty do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” MEiN jest lub zostanie zatrudniony nie później niż od 1 października 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego a także, że firma wyraża zgodę na jego udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

6. Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 12 września 2021 roku do godz. 15:00:

 • osobiściew Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00
  albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  albo
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Rafałem Wigluszem (, tel. +48 71 3954 159).

Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo