INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimiera Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant-stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 28.07.2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.09.2022

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 01.10.2022

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 LATA

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl  

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

Słowa Kluczowe: hybrydy organiczno-nieorganiczne, przemiany fazowe, nanomateriały, synteza, dyfrakcja rentgenowska,

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym pt. “Teoretyczne i

eksperymentalne modelowanie perowskitów na bazie Bi/Sb do zastosowań w optoelektronice“, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant 2021/43/B/ST5/01172) w Oddziale Badań Strukturalnych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Oferujemy pracę w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się szeroko pojętą charakterystyką strukturalną nowych materiałów funkcjonalnych.

I. Opis projektu badawczego

Głównym wyzwaniem projektu jest synteza nowych hybryd organiczno-nieorganicznych bazujących na  halogenków metali (Sb(III) i Bi(III)) z małymi kationami organicznymi, które wykazują właściwości polarne oraz wydajną absorbcję światła w zakresie widzialnym; zbadanie w szerokim zakresie temperatur struktury krystalicznej, stabilności fazowej, właściwości dielektrycznych, optycznych i spektroskopowych. Nowe materiały będą mogły znaleźć zastosowanie we współcześnie rozwijanych działach fizyki, w szczególności, jako absorbery do poprawy skuteczności cienkowarstwowych ogniw słonecznych, diody LED lub fotodetektory. Dla najbardziej obiecujących połączeń wykonane zostaną obliczenia DFT oraz pomiar właściwości transportowych. W ramach projektu zamierzamy także wytworzyć półprzewodnikowe kropki kwantowe, przeprowadzić ich charakterystykę fizyko-chemiczną oraz wytworzyć cienkie warstwy metodą spin-coating w celu zbadania ich stabilności oraz fotoprzewodnictwa. Powstaną nowe, w pełni scharakteryzowane materiały, o potencjalnym znaczeniu technologicznym. Poszerzona zostanie wiedza o wpływie dynamiki oraz uporządkowania polarnego części organicznej na właściwości transportowe i optyczne, które determinowane są budową struktur polianionowych (nieorganicznych). Poznany zostanie wpływ modyfikacji zarówno wymiarowości podsieci anionowej jak i składu na wielkość przerwy wzbronionej.

II. Dodatkowe informacje

Doktorant w czasie 4-letniego programu kształcenia będzie otrzymywać stypendium doktoranckie w wysokości 5 000 zł (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)1.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/2023 znajdującymi się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23

III. Obowiązki doktoranta-stypendysty:

 • hodowla nowych monokryształów metodą mokrej chemii,
 • opracowanie syntezy kryształów w postaci nano-krystalicznej,
 • przygotowanie cienkich warstw metodą spin-coating,
 • pomiary dyfrakcji rentgenowskiej na dyfraktometrze monokrystalicznym oraz proszkowym w szerokim zakresie temperatur i ciśnień
 • wyznaczenie i udokładnianie struktur krystalicznych,
 • pomiary widm Ramana
 • analizę danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
 • współpracę z innymi członkami grupy, zamówienia sprzętów i odczynników, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych,
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta w Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej.
IV. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:
 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej,
 • zainteresowania naukowe w obszarze fizykochemii ciała stałego,
 • dobrze widziana jest wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej (poparta tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie syntezy nowych materiałów, metod dyfrakcyjnych lub/i spektroskopowych,
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Kandydat  musi spełnić wymogi rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

V. Wymagane dokumenty: 

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 15 września 2022 roku do godz. 15:00:

 • osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00
 • albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
 • albo
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Anną Gągor, prof. INTiBS PAN (, tel. +48 71 395 4240).

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html

1Doprecyzowanie kwoty umieszczone w ogłoszeniu 9.08.2022.