INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 22.07.2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31.08.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.09.2022

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE: 01.10.2022

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: bioproteza zastawki aortalnej, ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej (HATMSC), kalcyfikacja, ekspresja mRNA, ekspresja białka, immunofluorescencja, biokompatybilność

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta stypendystę w projekcie badawczym pt. „Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2021/03/Y/ST5/00219) w Samodzielnym  Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.  

Oferujemy pracę w specjalistycznej placówce badawczej, w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się badaniami in vitro w dziedzinie medycyny regeneracyjnej i badań podstawowych dotyczących mezenchymalnych komórek macierzystych i nowotworowych. 

I. Opis projektu badawczego 

Badania oraz praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu badawczego pt. Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2021/03/Y/ST5/00219).

Choroby sercowo-naczyniowe i powikłania pojawiające się w trakcie ich leczenia są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Wady zastawki aortalnej znacząco przyczyniają się do tych statystyk. Patologiczne zwapnienie (kalcyfikacja) tkanek miękkich zwiększa sztywność implantu prowadząc do niedomykania lub zwężenia, a nawet rozerwania tkanki. Obiecującym podejściem są biologiczne bioprotezy zastawek serca wykonane z tkanki świńskiej lub bydlęcej, jednak ich żywotność jest ograniczona ze względu na stany zapalne i dalsze procesy zwapnienia. Celem badań w ramach pracy doktorskiej jest zbadanie biofunkcjonalizacji bioprotezy zastawki aortalnej pokrytej czynnikami troficznymi pochodzącymi z ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (HATMSC). Zbadany zostanie wpływ czynników troficznych pochodzących z HATMSC na ludzkie komórki śródbłonka (EC) i ludzkie komórki mięśni gładkich naczyń (HAoSMC) poddane modelowi zwapnienia in vitro. W kolejnym etapie ocenione zostanie działanie immunomodulujące i przeciwzwapnieniowe czynników troficznych pochodzących z HATMSC osadzonych na bioprotezie zastawki. Metodologia badań będzie obejmować metody hodowli komórkowych, optymalizację modelu zwapnienia, techniki biologii molekularnej, obrazowanie metodą mikroskopii fluorescencyjnej oraz testy funkcjonalne in vitro, takie jak aktywacja makrofagów, aktywacja markerów osteogennych w komórkach docelowych oraz biokompatybilność in vitro.  

II. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat 

Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora.

 • Tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 września 2022)
 • Zainteresowania naukowe w obszarze biologii komórki, biologii molekularnej, biomateriałów
 • Wysoka średnia ocen ze studiów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Sumienność, motywacja do pracy badawczej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista, entuzjazm
 • Dobrze widziana jest:

- wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w zakresie hodowli komórkowych, technik izolacji DNA i/lub RNA, PCR, qPCR, western blot, barwienia immunocytochemiczne

III. Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz - w odpowiednim zakresie – Warunkami i regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowego Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, którego aktualny tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 137/2020 z dnia 11 grudnia 2020.

IV. Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów 

Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena Kandydata odpowiednio do kryteriów ustalonych dla naboru do Szkoły Doktorskiej oraz w zakresie umożliwiającym przyznanie stypendium doktoranckiego, przy uwzględnieniu całościowej oceny przydatności Kandydata do realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym pt.. „Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”.

V. Obowiązki Doktoranta

 • Hodowla ludzkich linii komórek mezenchymalnych/macierzystych, śródbłonka oraz mięśni gładkich
 • Wykonanie testów biokompatybilności in vitro
 • Opracowanie modelu kalcyfikacji in vitro
 • Izolowanie DNA, RNA, białka z hodowli komórkowych oraz analiza ekspresji mRNA (real time PCR) oraz białek (immunocytochemia, western blot)
 • Analiza danych, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z członkami zespołu, przygotowywanie odczynników, zabezpieczanie i transport materiału badawczego, opieka nad magistrantami i praktykantami, udział w konferencjach naukowych
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN
VI. Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 137/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. przez 33 miesiące trwania studiów doktoranckich. Pozostałe 15 miesięcy trwania studiów będzie finansowane przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w kwocie zgodnej z art. 209 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), regulaminem WSD IPAN oraz z zarządzeniem Dyrektora nr 13/2019 w sprawie określenia wysokości stypendium doktoranckiego wypłacanego w IITD PAN we Wrocławiu doktorantom WSD Instytutów PAN.

Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 2371,70 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 3653,70 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

VII. Złożenie podania

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 31.08.2022 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja AKlimczak), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Profesor  Aleksandrą Klimczak (e-mail: , tel. +48 71 370 99 30 wew. 118) lub dr Honoratą Kraśkiewicz (e-mail: , tel. +48 71 370 99 30 wew. 238).

VIII. Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
IX. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”, (grant nr 2021/03/Y/ST5/00219) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.