Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w projekcie badawczym NCN

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimiera Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant-stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki chemiczne, nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 08.06.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 08.07.2020

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.07.2020

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 01.10.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

Słowa Kluczowe: hybrydy organiczno-nieorganiczne, przemiany fazowe,

spektroskopia oscylacyjna, dyfrakcja rentgenowska,

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym pt. “Synteza i właściwości fizykochemiczne halogenków ołowiu zwierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę: trójwymiarowe i warstwowe perowskity o przestrajalnych właściwościach optoelektronicznych“, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant 2019/35/B/ST5/00043) w Oddziale Badań Strukturalnych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Oferujemy pracę w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się szeroko pojętą charakterystyką strukturalną nowych materiałów funkcjonalnych.

I. Opis projektu badawczego

W ramach projektu chcemy lepiej zbadać trzy znane analogi oraz otrzymać szereg nowych związków organiczno-nieorganicznych zawierających w strukturze protonowaną metylohydrazynę. Zamierzamy poznać ich właściwości strukturalne, drgania sieci krystalicznej, właściwości optyczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatury. Badania tych perowskitów pozwolą uzyskać odpowiedź na szereg pytań, m.in. jak modyfikacja składu chemicznego wpływa na topologię struktury, siłę wiązań i właściwości. To z kolei pozwoli nam na racjonalne projektowanie nowych związków o lepszych właściwościach fizykochemicznych, przede wszystkim optycznych.

II. Dodatkowe informacje

W ramach projektu badawczego doktorant-stypendysta otrzyma stypendium w łącznej wysokości 5000 zł/m-c brutto brutto w okresie realizacji projektu badawczego, w skład którego wchodzi: - stypendium doktoranckie, którego wysokość reguluje art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), które w części podlega finansowaniu ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN w ramach projektu badawczego, gdzie doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730). -oraz stypendium naukowe stanowiące kwotę pozostałą po odliczeniu kosztów stypendium doktoranckiego. Stypendia wypłacane będą na podstawie umowy o realizację stypendium doktoranckiego w części stanowiącej stypendium naukowe ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN, gdzie warunki wypłaty oraz wysokość obu stypendiów podlegają regulacjom zależnym od ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyjętego uchwałą NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na. Zakres wykonywanych prac w projekcie badawczym oraz warunki wypłaty środków finansowych określa „Umowa o realizację stypendium doktoranckiego ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN”.

III. Obowiązki doktoranta-stypendysty:

 • hodowla nowych monokryształów metodą mokrej chemii, opracowanie syntezy kryształów w postaci nano-krystalicznej, przygotowanie cienkich warstw metodą spin-coating,
 • pomiary dyfrakcji rentgenowskiej na dyfraktometrze monokrystalicznym oraz proszkowym,
 • wyznaczenie i udokładnianie struktur krystalicznych,
 • pomiary widm Ramana oraz IR,
 • analizę danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
 • współpracę z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów i odczynników, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych,
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta w Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej.

IV. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej,
 • zainteresowania naukowe w obszarze fizykochemii ciała stałego,
 • dobrze widziana jest wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej (poparta tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie metod dyfrakcyjnych lub/i spektroskopowych,
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

V. Wymagane dokumenty:

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21 (http://wsdipan.intibs.pl/images/zasady_rekrutacji_wsdipan.pdf).

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 08 lipca 2020 roku do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, albo
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

 

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do dr hab. Anna Gągor, (, tel. +48 71 395 4240).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO DOKTORANTA – STYENDYSTY W PROJEKCIE BADAWCZYM NCN – REKRUTACJA SPECJALNA DO WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK PAN WE WROCŁAWIU (KONKURS 10/2020)

Kto jest administratorem danych:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych (IOD):

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

Odbiorcy danych:

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć  sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl.