INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 11.09.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.09.2020, godz. 15:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 29.09.2020
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kompozyty, biomateriały, bioszkło, hydroksyapatyt, MOF

OPIS

Celem konkursu jest zatrudnienie osoby na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało: prowadzenie działalności naukowej, a zwłaszcza badań dotyczących projektowania oraz syntezy nowych nanoukładów, w tym kompozytów na bazie biomateriałów
z sieciami metaliczno-organicznymi typu MOF; charakterystyka spektroskopowa i strukturalna materiałów
(z wykorzystaniem m.in. XRD, XPS, DLS, BET, TGA, SEM, TEM, spektroskopii NMR, IR, oraz Ramana, UV-Vis); przeprowadzanie testów bioaktywności in vitro; rozpowszechnianie wyników prowadzonych badań (w tym redagowanie publikacji naukowych); opieka nad studentami realizującymi prace licencjackie i magisterskie z zakresu chemii.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 • Udokumentowana wiedza z zakresu chemii bionieorganicznej, chemii koordynacyjnej oraz metaloorganicznej;
 • doświadczenie w syntezie organicznej i nieorganicznej, w tym umiejętność pracy z reaktorami wysokociśnieniowymi;
 • znajomość technik spektroskopowych i fizykochemicznych: XRD, XPS, DLS, BET, TGA, SEM, TEM, spektroskopii IR, Ramana, NMR, UV-Vis;
 • znajomość oprogramowania naukowego: OPUS, OMNIC, CASA XPS, Microactive, 3Flex, ES Vision, Origin, Materials Studio;
 • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 • staże naukowe w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych;
 • umiejętność interpretacji wyników dotyczących budowy i składu kompozytów na bazie MOF. Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w pracy z kompleksami metali o właściwościach antynowotworowych i przeciwbakteryjnych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność redagowania publikacji naukowych.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych oraz udokumentowany dorobek naukowy (preferencyjnie publikacje w czasopismach z listy JCR) w powyższym zakresie badań i mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od października 2020.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych oraz listę publikacji;
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
 3. Kopię dyplomu doktorskiego;
 4. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: , z tytułem wiadomości „Konkurs na adiunkta w OSO” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław,
z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w OSO”. Tel./fax: 71 343 5021/71 344 1029.

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html