studium 2017

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, elektronika lub nauki o materiałach, ze średnią oceną co najmniej dobrą i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców), jak również osoby kończące wymienione kierunki studiów w bieżącym roku akademickim. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być zakwalifikowani warunkowo od 1 października danego roku, o ile obrona pracy nastąpi do 30 września. 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na Studium Doktoranckie 2017-18.

Kandydaci chcący rozpocząć studia doktoranckie 1 października 2017 r. proszeni są o składanie w Sekretariacie Instytutu do 5 lipca 2017 r. następujących dokumentów:

  • podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie zawierające informacje, czy kandydat odbywał praktyki/staże w Instytucie (ew. pod czyją opieką) oraz z jakiej tematyki i ew. u jakiego promotora chciałby odbywać studia doktoranckie,
  • kwestionariusz osobowy: POBIERZ,
  • CV,
  • dyplomy: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (jeśli ten ostatni już posiadają),
  • odpis (kopię) całego indeksu studiów licencjackich i magisterskich, albo suplement do dyplomu licencjackiego i magisterskiego z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta z wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich,
  • jedno zdjęcie,
  • kserokopię paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.

Ponadto pomocna może być opinia promotora pracy magisterskiej.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się  10 lipca 2017 r. o godz. 10:00, w budynku Instytutu przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie tematykę zawartą w następujących podręcznikach (jeden z nich do wyboru przez kandydata):

  • C. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego", PWN, Warszawa, 2012.
  • P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa, 2012 – „Część 2: Struktura”.
  • K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia fizyczna", Tom 2: "Fizykochemia molekularna", PWN, Warszawa, 2011.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu (tel. 71 395 4225, e-mail: ).