Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: stypendysta(-ka)

Liczba stanowisk: 1
Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Data ogłoszenia: 08.05.2023

Termin składania dokumentów: 15.05.2023
Termin rozstrzygnięcia: 18.05.2023

Link do strony: https://www.intibs.pl/
Słowa kluczowe: luminescencja, mikroskopia, obrazowanie, lawina fotonów, nanokryształy domieszkowane lantanowcami, nanobiotechnologia, lantanowce

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant Weave-UNISONO nr UMO-2022/04/Y/ST5/00081) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej.

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie  3 000  PLN i zostanie przyznane na okres 12 miesięcy (pierwszy rok), 4 000 PLN miesięcznie w okresie kolejnych 12 miesięcy (drugi rok), maksymalnie 5 000 PLN miesięcznie w okresie ostatnich 12 miesięcy z zastrzeżeniem wysokości stypendium względem zaangażowania godzinowego. Łączy i maksymalny czas trwania stypendium wyniesie  36 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadań

 • Synteza nanocząstek typu rdzeń-otoczka domieszkowanych jonami lantanowców i ich (bio)funkcjonalizacja
 • Charakterystyka właściwości spektroskopowych nanokryształów w funkcji temperatury i mocy promieniowania wzbudzającego oraz koncentracji barwników na powierzchni
 • Analiza danych, modelowanie, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, zakup sprzętu i odczynników do projektu.

Wymagania w stosunku do kandydata

 • Student studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub uczestnik studiów doktoranckich lub doktorant w szkole doktorskiej
 • Podstawowa wiedza dotycząca związków lantanowców oraz barwników organicznych, dodatkowo, mile widziana wiedza z zakresu biochemii i biologii
 • Podstawowe wiedza w zakresie spektroskopii optycznej (absorpcja, fluorescencja, biospektroskopia) oraz podstawowa znajomość przyrządów spektralnych (spektrografy, kamery, mikroskopy, fotodetektory PMT/APD, techniki fotodetekcji)
  i technik (XRD, TEM, SEM, AFM) stosowanych do oceny właściwości materiałów
 • Doświadczenie w używaniu oprogramowania do analizy danych (Office, Origin + potencjalnie z Matlab, LabView, Python itp.)
 • Podstawowe doświadczenie w badaniach związanych z projektem, w szczególności w zakresie syntezy, spektroskopii, FRET, (bio)funkcjonalizacji powierzchni, biospektroskopii
 • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Przystąpienie do konkursu

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
 • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 • osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,  stypendiów,  nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów 
  i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
 • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 1. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym,
  w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 2. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: w terminie do 15.05.2023 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo