Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Miasto: Wrocław
Stanowisko: stypendysta(-ka)
Liczba stanowisk: 1
Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne
Data ogłoszenia: 08.05.2023
Termin składania dokumentów: 15.05.2023
Termin rozstrzygnięcia: 16.05.2023
Link do strony: https://www.intibs.pl/  
Słowa kluczowe: nieorganiczne perowskity halogenkowe, lantanowce, metale przejściowe, synteza materiałów, spektroskopia optyczna 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Synteza mikrometrycznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców/metali oraz analiza ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych do potencjalnego zastosowania w fotowoltaice”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant SONATA 17 nr 2021/43/D/ST5/01865) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.
Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 1750 PLN i zostanie przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 24 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN z dniem 01.08.2023. 


Opis zadań

Do zadań stypendysty(-ki) będą należały: otrzymanie próbek w postaci nieorganicznych perowskitów halogenkowych domieszkowanych jonami lantanowców i/lub jonami metali przejściowych oraz przeprowadzenie szczegółowej charakterystyki strukturalnej i spektroskopowej przygotowanych materiałów. Stypendysta/ka będzie zobowiązany do analizy otrzymanych rezultatów i prezentacji wyników. Istnieje możliwość wykonania pracy dyplomowej.


Wymagania w stosunku do kandydata


W trakcie trwania stypendium stypendysta(-ka) musi być studentem co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub 1 roku studiów II stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem w szkole doktorskiej, w zakresie fizyki, chemii lub pokrewnym.
Oczekiwania wobec kandydatów:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;
 • doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w charakterystyce fizykochemicznej materiałów nieorganicznych będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystąpienie do konkursu


Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
  • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
  • osiągnięć wynikających z prowadzenia  badań  naukowych,  stypendiów,  nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów  
  i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
  • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym, w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 4. Potwierdzenie posiadania statusu studenta lub doktoranta.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:  z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SONATA 17 w OSO ” w terminie do 15.05.2023 r.


Dodatkowe informacje


Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.


Dane osobowe


Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo