INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (doktorant)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki bio/chemiczne / inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 2 lutego 2023 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 lutego 2023 roku, 12:00

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 18 lutego 2023 roku

LINK DO STRONY: https://www.intibs.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: Biomateriały; nanorozmiarowe związki fosforanowo-krzemianowe; jony litu; jony f- i d-elektronowe; regeneracja tkanek; stymulacja proliferacji i różnicowania komórek

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Biokompatybilne materiały o właściwościach teranostycznych do precyzyjnych zastosowań medycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2021/43/B/ST5/02960) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej.

Wysokość stypendium naukowego wynosi 1000 zł miesięcznie. Stypendium zostanie przyznane na okres 9 miesięcy z możliwością przedłużenia i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY OBEJMUJĄ:

 • synteza nanostrukturalnych związków fosforanowo-krzemianowych o strukturze apatytu domieszkowanych jonami litu i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich zamkniętych w biodegradowalnych polimerach,
 • otrzymywanie biodegradowalnych polimerów,
 • charakteryzacja strukturalna, morfologiczna i spektroskopowa otrzymanych biomateriałów,
 • analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych,
 • współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATA

 • uzyskanie tytułu magistra chemii, biologii, inżynierii materiałowej bądź kierunków pokrewnych,
 • dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie bio/chemii lub inżynierii materiałowej, optyki, spektroskopii, znajomość aparatury i technik spektroskopowych i/lub biologii, oprogramowania (Office, Origin, Matlab),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora Instytutu*

Do wniosku proszę dołączyć następujące informacje:

Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych.

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

Proszę wykazać posiadane doświadczenie w zakresie syntez materiałów, analizy fizykochemicznej, spektroskopii optycznej oraz inne kompetencje, które mogą być istotne z punktu widzenia realizacji projektu.

 • Życiorys naukowy kandydata,
 • Odpis uzyskanego dyplomu magistra.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUK” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres e-mail:  lub osobiście:
Prof. dr hab. Rafał Wiglusz, Oddział Fizykochemii Biomedycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.:71 39541 159

*We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje