INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: stypendysta - wykonawca projektu badawczego (student)

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 03 luty 2020 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02 marzec 2020 roku, 12:00 ZMIANA TERMINU NA: 13.03.2020 r. godz. 12:00

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 06 marzec 2020 roku ZMIANA TERMINU NA 20.03.2020 r. godz. 15:00

SŁOWA KLUCZOWE: ceramiki, opóźniona luminescencja, spektroskopia, synteza materiałów nieorganicznych,

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2017/26/D/ST5/00904) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań stypendysty będzie należało: otrzymywanie synteza proszków granatów GGAG (Gd3Ga5-xAlxO12, 0≥x≥5) domieszkowanych jonami ziem rzadkich różnymi metodami syntezy oraz wykonanie z nich ceramik metodą spiekania pod wysokim ciśnieniem; przeprowadzenie charakterystyki strukturalnej i morfologicznej (na podstawie wyników pomiarów XRD, SEM); przeprowadzenie charakteryzacji spektroskopowej; przygotowywanie raportów z wykonanych prac.

Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 12 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia (lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich) na kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- potwierdzony ukończony w ramach studiów kurs chemii (nieorganicznej lub ogólnej), ukończone kursy laboratoryjne z chemii będą dodatkowym atutem;

- konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;

- doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych i w pomiarach spektroskopowych będzie dodatkowym atutem;

- umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;

- samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  • Życiorys, list motywacyjny, wykaz ocen ze studiów.
  • Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje o:

- dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym publikacjach w wydawnictwach naukowych;

- doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach i realizacji projektów badawczych;

- otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.

  • Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. poświadczenie statusu studenta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

* Prosimy o dopisanie na dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia załącznika do uchwały Rady NCN96/2016 z dnia 3 czerwca 2013 r. Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

e-mail: P.Gluchowski(at)intibs.pl

z tytułem „Konkurs na stypendystę 2 SONATA 13 w OSO”