INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta – wykonawca projektu badawczego (doktorant)
DYSCYPLINA NAUKOWA: biotechnologia/biologia
DATA OGŁOSZENIA: 29 lipca 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09 sierpnia 2019 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 16 sierpnia 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nanomateriały, funkcjonalizacja powierzchni, biofunkcjonalizacja

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w projekcie badawczym pt. „Zjawisko transferu energii między powierzchniową anteną a nieorganicznymi nanokryształami zawierającymi domieszki jonów lantanowców”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2018/31/D/ST5/01328) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY OBEJMUJĄ:

 • Wykonywanie modyfikacji/wymiany ligandów znajdujących się na powierzchni nanokryształów
 • Biofunkcjonalizacja powierzchni nanokryształów, badania biologiczne, interpretacja uzyskanych wyników
 • Współudział w przygotowaniu treści publikacji naukowych i udział w konferencjach naukowych

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW:

 • Tytuł magistra biotechnologii, biologii lub dziedziny pokrewnej
 • Status uczestnika studium doktoranckiego lub doktoranta w szkole doktorskiej
 • Minimum dwuletni staż pracy w laboratorium badawczym, dobrze widziane jest doświadczenie w pracy z nanomateriałami
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony pomiędzy stypendystą a kierownikiem projektu.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora Instytutu*
 2. Życiorys naukowy kandydata
 3. Odpis uzyskanego dyplomu
 4. Zaświadczenie o posiadaniu statusu uczestnika studium doktoranckiego lub szkoły doktorskiej

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres e-mail: lub osobiście:
dr Katarzyna Prorok, Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.:71 39541 188

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

*We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”