INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne/nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 01 październik 2019
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 październik 2019 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 18 listopada 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl,
SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, spektroskopia pojedynczych molekuł, kropki kwantowe, quantum dot molecules

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych ogłasza konkurs na stypendium naukowe w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/30/E/ST3/00580) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY:

 • Prowadzenie syntez koloidalnych kropek kwantowych
 • Charakteryzacja fizykochemiczna wytworzonych nanomateriałów i interpretacja uzyskanych wyników
 • Prowadzenie pomiarów spektroskopowych z pojedynczych kropek kwantowych
 • Współudział w przygotowaniu treści publikacji naukowych i udział w konferencjach naukowych

WYMAGANIA ODNOŚNIE KANDYDATA:

 • Posiadanie tytułu magistra fizyki lub chemii
 • Dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora Instytutu*
     Do wniosku proszę dołączyć następujące informacje:
     - Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych.
     - Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach      badawczych.
     - Proszę wykazać posiadane doświadczenie w zakresie syntez materiałów, analizy fizykochemicznej, spektroskopii optycznej oraz inne kompetencje, które mogą być istotne z punktu widzenia realizacji projektu.
 • Życiorys naukowy kandydata
 • Odpis uzyskanego dyplomu magistra
 • Zaświadczenie o posiadaniu statusu uczestnika studium doktoranckiego lub szkoły doktorskiej. Zaświadczenie może być dostarczone w terminie późniejszym, jeśli kandydat bierze udział w aktualnej procedurze naboru do Szkoły Doktorskiej.

Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres e-mail: lub osobiście:
dr Bartłomiej Cichy, Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.:71 39541 188

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUK” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

*We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”