INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: stypendysta/doktorant-wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka

DATA OGLOSZENIA: 29 maj 2020 roku

TERMIN SKLADANIA OFERT: 04 czerwca 2020 roku

DATA ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU: 05 czerwca 2020 roku

LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl

SLOWA KLUCZOWE: fizyka ciala stałego, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, nadprzewodnictwo niecentrosymetryczne, spektroskopia mössbauerowska, obliczenie elektronowej struktury pasmowej.

Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Badanie mössbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2016/21/B/ST3/01366) w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej w Instytucie Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Obowiązki Stypendysty/ Doktoranta wykonawcy projektu badawczego, obejmują:

 1. Prowadzenie obliczeń struktur elektronowych i fononowych dla wybranych nadprzewodników na bazie Fe.
 2. Aktywny udział w pomiarach i analizie widm mössbauerowskich.
 3. Współudział w redakcji artykułów naukowych.

Wymagania Do Pracy

 1. Posiadanie tytułu magistra fizyki lub chemii, ale nie później niż 2 lata po uzyskaniu dyplomu.
 2. Duże doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego.
 4. Dobre rezultaty w dotychczasowych badaniach.
 5. Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Nasza Ofert

 1. Stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie, przez okres min. 6 miesięcy.
 2. Praca w profesjonalnym i przyjaznym zespole o wysokim poziomie naukowym.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego skierowany do Dyrektora Instytutu*

Do wniosku proszę dołączyć następujące informacje: informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, spis publikacji, odbyte konferencje.

 1. Życiorys
 2. Kopia uzyskanego dyplomu magistra

Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: z dopiskiem w tytule „Konkurs na stypendium. 2016/21/B/ST3/01366”

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku

*Prosimy o dopisanie na dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."