INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: magistrant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 16 Stycznia 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05 Lutego 2018 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 Lutego 2018 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe,  spektroskopia mössbauerowska, obliczenie elektronowej struktury pasmowej  

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla dwóch magistrantów-wykonawców projektu badawczego pt. „Badanie mössbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2016/21/B/ST3/01366) w nowo powstałym Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej w Oddziale Badań Magnetyków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Obowiązki magistranta obejmują:

 • Otrzymanie i charakteryzacja nadprzewodników wysokotemperaturowych na bazie FeAs.
 • Aktywny udział w pomiarach własności fizycznych, m.in. w pomiarach widm mössbauerowskich dla zsyntezowanych materiałów.
 • Oczekiwane zaangażowanie magistranta: średnio 5 godziny/dzień.
 • Analiza danych z pomiaru eksperymentalnego.
 • Współudział w redakcji artykułów naukowych.
 • Pisanie pracy dyplomowej oraz obrona pracy magisterkiej.

Wymagania konkursowe

 • Posiadanie tytułu licencjata z fizyki lub z dziedzin pokrewnionych.
 • Jest studentem/studentką studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka.
 • Duże doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobry wynik w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Dodatkowe atuty: znajomość spektroskopii mössbauerowskiej, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Nasza oferta:

 • Stypendium naukowe w wysokości 1600 zł miesięcznie zostanie przyznane wstępnie na okres 6 miesięcy i po pozytywnej ocenie pracy stypendium będzie przedłużone na kolejne 12 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny do dyrektora Instytutu INTiBS wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”
 • Życiorys.
 • Kopia dyplomu licencjata.
 • Odpis indeksu.
 • Dodatkowe informacja: spis publikacji, osiągnięcia naukowe, staż, konferencje….
 • Rekomendacja opiekuna pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
w formie papierowej do:
Sekretariat Naukowy INTiBS PAN 
Okólna 2, 50-422 Wrocław
lub w formie elektronicznej do:e-mail:
z dopiskiem „Konkurs na stypendium naukowe dla magistranta w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej”

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszystkie pytania prosimy kierować na adres: prof. V.H. Tran (, tel. +48 788795066, +48 713954263)