INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: stypendysta/ka – wykonawca projektu badawczego (student/ka, doktorant/ka)

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa / biologia

DATA OGŁOSZENIA 29 lipca 2020 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 sierpnia 2020 roku (do godziny 15:00)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 31 sierpnia 2020 roku

SŁOWA KLUCZOWE: szkło, nanocząstki, kompozyty, bioaktywne materiały, spektroskopia, właściwości antymikrobiologiczne

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta/ki – wykonawcy projektu badawczego „Szkła i kompozy­ty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/22/E/ST5/00530) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań stypendysty będzie należało: otrzymywanie nanocząstek bioaktywnego szkła i ich kompozytów; przeprowadzenie podstawowej charakterystyki strukturalnej, morfologicznej i spektroskopowej; określenie bioaktywności w tym właściwości przeciwbakteryjnych; przygotowywanie raportów z wykonanych prac, prezentacja wyników, współredagowanie publikacji naukowych.

Wysokość stypendium naukowego będzie zależała od doświadczenia i zaangażowania studenta. Zostanie ono przyznane na okres min. 5 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Stypendysta w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (planowo od września 2020) musi być studentem studiów II lub III stopnia (lub studentem co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich) kierunku chemia, fizyka, biologia, biotechnologia, inżynieria materiałowa lub kierunków pokrewnych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;

- wiedza z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i/lub mikrobiologii;

- doświadczenie w pracy z nanomateriałami i związkami biologicznie aktywnymi będzie dodatkowym atutem;

- umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;

- samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1) Życiorys naukowy zawierający informacje o:

- dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym publikacjach w wydawnictwach naukowych;

-  doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach i realizacji projektów badawczych;

- otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.

2) Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

3) Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. poświadczenie statusu studenta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

e-mail: A.Lukowiak(at)intibs.pl z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SONATA BIS w OSO”

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html