Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: chemia

Data ogłoszenia: 15.07.2020

Termin składania dokumentów: 31.07.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: 14.08.2020

Link do strony: www.intibs.pl

Słowa kluczowe: nanotechnologia, chemia nieorganiczna, spektroskopia optyczna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Od kandydata oczekuje się niezbędnego doświadczenia i wiedzy w zakresie preparatyki nanorozmiarowych związków nieorganicznych (w tym syntez materiałów typu rdzeń-płaszcz, domieszkowania jonami lantanowców), umiejętności samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów z zakresu spektroskopii elektronowej oraz analizy uzyskanych wyników w korelacji z wynikami strukturalno-morfologicznymi. Niezbędne doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Do zadań kandydata będzie należało otrzymywanie materiałów nieorganicznych domieszkowanych i współdomieszkowanych jonami aktywnymi optycznie (np. jony ziem rzadkich), prowadzenie pomiarów spektroskopowych otrzymanych materiałów (spektroskopia absorpcyjna, emisyjna, kinetyka luminescencji) oraz prowadzenie pomiarów/analiza właściwości strukturalnych (XRD, SEM, TEM, spektroskopia w podczerwieni).

Kandydat powinien również posiadać umiejętności, które pozwolą na interpretację otrzymanych wyników i przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Niezbędne jest doświadczenie kandydata w uzyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) oraz w pracy za granicą.

Kandydat powinien posiadać ukończone wyższe studia w zakresie chemii oraz stopień naukowy doktora nauk chemicznych otrzymany w ciągu ostatnich pięciu lat od ogłoszenia konkursu. Ponadto kandydat winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań, współudział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej i biegle znać język angielski.

 

Okres zatrudnienia: 1 rok, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany pisemnie do 14.08.2020.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • § Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • § Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego
  • § Życiorys z listą publikacji
  • § Zwięzłej informacji o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • § Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w OSO”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji na stanowisko o podobnym charakterze w okresie kolejnych 12 miesięcy (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html