INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 23 maja 2017 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 czerwca 2017 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 7 lipca 2017 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, nadprzewodnictwo 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2015/19/B/ST3/03158) w Oddziale Badań Magnetyków. Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokryształów kilku wytypowanych związków międzymetalicznych na bazie ceru, przeprowadzenie badań ich niskotemperaturowych własności transportowych i termodynamicznych oraz interpretacja otrzymanych charakterystyk fizycznych. Rezultaty prac badawczych będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką kierownika w/w projektu.

Stypendium doktoranckie może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie absolwentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawiony życiorys naukowy (oceny ze studiów i pracy magisterskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne doświadczenia naukowe zdobyte w kraju lub za granicą). Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego. Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Laureat konkursu będzie zobowiązany do zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego na Studium Doktoranckie INTiBS PAN w najbliższym możliwym terminie.

Stypendium naukowe2 w wysokości 3000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy doktorantem a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa ta będzie określała wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego skierowany do Dyrektora Instytutu zawierający życiorys naukowy kandydata.
  2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (odpis indeksu, kopie dyplomów, artykuły naukowe, streszczenia konferencyjne, rekomendacje opiekunów naukowych, itp.).

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN
Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel.: 71 343 5021, e-mail:

z dopiskiem „Konkurs na stypendium doktoranckie OPUS w Oddziale Badań Magnetyków”

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”