INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 23 maja 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 czerwca 2019 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 28 czerwca 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, spektroskopia mössbauerowska.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Badanie mössbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2016/21/B/ST3/01366) w nowo powstałym Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Obowiązki doktoranta obejmują:

 • Otrzymanie i charakteryzacja nadprzewodników wysokotemperaturowych na bazie FeAs
 • Aktywny udział w pomiarach widm mössbauerowskich dla zsyntezowanych materiałów.
 • Analiza danych z pomiaru eksperymentalnego.
 • Współudział w redakcji artykułów naukowych.

Wymagania do pracy:

 • Posiadanie tytułu magistra fizyki lub chemii, ale nie później niż 2 lata po uzyskaniu dyplomu.
 • Duże doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobry wynik w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Nasza oferta:

 • Stypendium naukowe w wysokości 2968 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 19 miesięcy.
 • Bezpłatne uczestnictwo w 4-letnim programie studiów doktoranckich realizowanym w Instytucie.
 • Praca w profesjonalnym i przyjaznym zespole o wysokim poziomie naukowym.
 • Staże w instytucjach partnerskich i współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny do dyrektora Instytutu INTiBS wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych  zawartych  w  mojej  ofercie pracy dla  potrzeb  niezbędnych do  realizacji  procesu przyszłych rekrutacji na stanowisko o podobnym charakterze w okresie kolejnych 12 miesięcy (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."
 • Życiorys.
 • Kopia dyplomu.
 • Odpis indeksu.
 • Dodatkowe informacja: spis publikacji, osiągnięcia naukowe, staż, konferencje….
 • Rekomendacja opiekuna pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: w formie papierowej do: Sekretariat Naukowy INTiBS PAN ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław lub w formie elektronicznej do: e-mail: z dopiskiem „Konkurs na stypendium doktoranckie w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej- eksperyment” Dodatkowa informacja: W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszystkie pytania prosimy kierować na adres: prof. V.H. Tran (, tel. +48 788795066, +48 713954263)