INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 17 maja 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maja 2019 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 czerwca 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, semimetale topologiczne, materiały termoelektryczne

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich - multifunkcjonalne materiały przyszłości”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2015/18/A/ST3/00057) w Oddziale Badań Magnetyków. Zadaniem stypendysty będzie przeprowadzenie kompleksowych teoretycznych i eksperymentalnych badań własności transportowych wytypowanych związków Heuslera na bazie ziem rzadkich. Rezultaty prac będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką uprawnionego członka zespołu badawczego realizującego ten projekt.

Stypendium doktoranckie może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie absolwentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawiony życiorys naukowy (oceny ze studiów i pracy magisterskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne doświadczenia naukowe zdobyte w kraju lub za granicą). Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego. Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Laureat konkursu będzie zobowiązany do zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w najbliższym możliwym terminie.

Stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie2 zostanie przyznane początkowo na okres 12 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy doktorantem a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa ta będzie określała wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego skierowany do Dyrektora Instytutu zawierający życiorys naukowy kandydata.3
  2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (odpis indeksu, kopie dyplomów, artykuły naukowe, streszczenia konferencyjne, rekomendacje opiekunów naukowych, itp.).

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN
Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel.: 71 343 5021, e-mail:
z dopiskiem „Konkurs na stypendium doktoranckie MAESTRO w Oddziale Badań Magnetyków”

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w celu prowadzenia rek