INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc/chemik
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 13.08.2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.08.2020, godz. 15:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 7.09.2020
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nanokompozyty, materiały grafenowe, biomateriały, obrazowanie, spektroskopia optyczna

OPIS

Celem konkursu jest zatrudnienie osoby na stanowisku typu post-doc (chemik) – wykonawcy w projekcie OPUS „Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych” Nr 2016/23/B/ST5/02480 finansowanym przez NCN. Planowane jest zatrudnienie osoby na pełnym etacie na okres 6 miesięcy.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało: przeprowadzanie charakterystyki kompozytów na bazie grafenu, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania metodami mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii luminescencyjnej; przygotowywanie raportów i prezentacji z wykonanych prac; prezentacja wyników; redagowanie publikacji naukowych.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Wymagane jest doświadczenie w charakteryzacji nanomateriałów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej oraz dobra znajomość technik spektroskopii optycznej. Konieczna jest umiejętność pracy samodzielnej, interpretacji wyników dotyczących budowy, morfologii, składu oraz właściwości optycz­nych nanoukładów. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z materiałami grafenowymi i makrocyklicznymi związkami organicznymi i metaloorganicznymi. Niezbędne są bardzo dobra znajomość języka angielskiego, sumienność, umiejętność sporządzania raportów badawczych i pracy w zespole.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych (lub dziedzin pokrewnych) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie oraz udokumentowany dorobek naukowy (preferencyjnie publikacje w czasopismach z listy JCR) w powyższym zakresie badań i mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od września 2020.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  1. Życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych oraz listę publikacji;
  2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
  3. Kopię dyplomu doktorskiego;
  4. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: A.Lukowiak(at)intibs.pl, z tytułem wiadomości „Konkurs Post-doc OPUS w OSO”.

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html

 

* Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Dla kobiet limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.