Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: fizyka

Data ogłoszenia: 12.08.2020

Termin składania dokumentów: 27.08.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: 1.09.2020

Link do strony: www.intibs.pl

Słowa kluczowe: Teoria funkcjonału gęstości, obliczenie struktury elektronowej, fononowej, właściwości optycznych, spinowo orbitalne sprzężenie, magnetyzm, nadprzewodnictwo.

Opis (tematyka)

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Badań Magnetyków.

Konkurs odbędzie się zgodnie z procedurami przyjętymi w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w trakcie rekrutacji na stanowiska naukowe tj. http://bip.int.pan.wroc.pl/pliki/Regulamin_konkursu_zatrudnianie.pd

Przewiduje się, że kandydat wyłoniony w tym konkursie będzie brał udział w badaniach dotyczących właściwości fizycznych w nadprzewodnikach i magnetykach należących do układów silnie skorelowanych elektronów.

Wymagania:

  • doświadczenie i wiedza w zakresie teorii funkcjonału gęstości (DFT), umiejętności samodzielnego wykonywania obliczeń ab initio metodami FP-LAPW oraz PP-PAW.
  • umiejętności pozwalające na analizę i interpretację otrzymanych wyników, włączając dane eksperymentalne z pomiarów właściwości magnetycznych i termodynamicznych oraz widm Mossbauera,  przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych.
  • udokumentowany dorobek naukowy, aktywny współudział w projektach badawczych oraz biegła znajomość języka angielskiego.
  • Ukończone wyższe studia w zakresie nauk ścisłych oraz stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymany w ciągu ostatnich pięciu lat od ogłoszenia konkursu.
  • Wysoka kultura pracy i umiejętność współpracy w zespole są niezbędne.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego,
  • Życiorys z listą publikacji,
  • Zwięzłej informacji o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w OBM”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji na stanowisko o podobnym charakterze w okresie kolejnych 12 miesięcy (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html