INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: doktorant

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia lub inżynieria materiałowa

DATA OGŁOSZENIA: 20 styczeń 2020 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07 luty 2020 roku

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 luty 2020 roku

LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nanoapatyty wapnia, synteza, biokompozyt, polimery, regeneracja tkanek, teranostyka

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym pt. „Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki” (Preparation and characterisation of biocomposites based on nanoapatites for theranostic) w obszarze syntezy i badań fizykochemicznych nanoukładów do zastosowań w teranostyce – diagnostyce i terapii, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (nr projektu UMO-2015/19/B/ST5/01330) w Oddziale Spektroskopii Optycznej. Celem prac będzie opracowanie metod otrzymywania i charakterystyki materiałów polimerowych oraz ich hybryd (polimer-apatyt) przeznaczonych do zastosowań biomedycznych. Dodatkowo, w obowiązkach doktoranta będzie przygotowanie i charakterystyka właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych układów hybrydowych polimer-apatyt. Gromadzenie i analiza danych.

Kwalifikacje kandydatów:

  • • tytuł magistra w zakresie chemii lub inżynierii materiałowej;
  • • dobra znajomość języka angielskiego;
  • • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (umiejętność przeprowadzania syntez materiałowych – w tym otrzymywanie układów hybrydowych polimer-apatyt, znajomość metod badań materiałowych (XRD, SEM, TEM) i technik spektroskopii optycznej);
  • • charakterystyka właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych polimerów i ich układów;
  • • umiejętność pracy zespołowej;

Stypendium naukowe2 w wysokości 1400 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 10 miesięcy – możliwością przedłużenia – lub do czasu uzyskanie przez stypendystę tytułu naukowego doktora i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Przewidywany czas pracy stypendysty na terenie Instytutu to średnio 4 godziny dziennie, przy czym szczegółowy plan pracy będzie zależał od charakteru realizowanych w danym czasie zadań i będzie uzgodniony między stypendystą, a kierownikiem projektu.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Życiorys (CV), zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra chemii lub inżynierii materiałowej, jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres), listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień3

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

elektronicznie na adres e-mail:  (z dopiskiem „Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS 10 w Oddziale Spektroskopii Optycznej”) lub osobiście: dr hab. Rafał Jakub Wiglusz, prof. INTiBS PAN, Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.: 71 395-41-59.

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”