INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 21 listopada 2017 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 listopada 2017 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 1 grudnia 2017 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nanoluminofory, luminescencja, jony lantanowców, jony metali przejściowych, fosforescencja

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stanowisko stażysty podoktorskiego (post-doc) - wykonawcy projektu badawczego pt. „Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów  wykazujących długotrwałą poświatę” (Synthesis and optical properties of persistent nanophosphors) w obszarze syntezy i badań fizykochemicznych nanoluminoforów, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2016/21/B/ST5/02385) w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych. Celem prac będzie w szczególności opracowanie metod syntezy oraz zbadanie właściwości strukturalnych oraz spektroskopowych nanoluminoforów mających potencjalne zastosowanie w bio-obrazowaniu. Kwalifikacje kandydatów:

  • tytuł naukowy doktora w dziedzinie chemii
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • umiejętność przeprowadzania syntez materiałowych, znajomość metod badań materiałowych (XRD, SEM, TEM), technik spektroskopii optycznej - preferowane będzie udokumentowane doświadczenie w syntezach materiałów luminescencyjnych
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR
  • umiejętność pracy zespołowej

Wynagrodzenie miesięczne2 w wysokości 4600 zł brutto (zatrudnienie pełnoetatowe) zostanie przyznane wstępnie na okres 12 miesięcy, a po pozytywnej ocenie dokonań stażysty przedłużone na kolejne 24 miesiące. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę na okres zamknięty, zawarta pomiędzy stażystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu, zawierające: życiorys (CV), zaświadczenie o uzyskaniu tytułu doktora nauk chemicznych lub fizycznych, jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres), listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień 3
  2. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

dr hab. Dariusz Hreniak, Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.: 71 343 5021, e-mail:
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty nr 1 w projekcie OPUS w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych”

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.

2Warunki zatrudnienia będą zgodne z zaleceniami Narodowego Centrum Nauki.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”