INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 12 marca 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 kwietnia 2019 roku (do godziny 00:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15 kwietnia 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nanoluminofory, luminescencja, jony lantanowców, jony metali przejściowych, grafen

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (post-doc) w Oddziale Spektroskopii Optycznej. Celem prac będzie w szczególności badanie właściwości spektroskopowych materiałów na bazie grafenu.

Kwalifikacje kandydatów:

  • tytuł naukowy doktora w dziedzinie fizyki lub chemii
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • znajomość technik spektroskopii optycznej oraz mikrostrukturalnych badań materiałowych (XRD, SEM, TEM), udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu i analizie wyników pomiarów fotoluminescencji.
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR
  • umiejętność pracy zespołowej

Umowa zostanie zawarta wstępnie na okres 12 miesięcy, a po pozytywnej ocenie dokonań stażysty przedłużona na kolejne 24 miesiące. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę na okres zamknięty, zawarta pomiędzy stażystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Podanie o zatrudnienie* adresowane do Dyrektora Instytutu, zawierające: życiorys (CV), zaświadczenie o uzyskaniu tytułu doktora nauk chemicznych lub fizycznych, jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres), listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień
  2. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Prof. dr hab. Wiesław Stręk, Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.: 71 343 5021, e-mail:  z dopiskiem „Konkurs Post-doc graphen

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych  zawartych  w  mojej  ofercie pracy dla  potrzeb  niezbędnych do  realizacji  procesu  przyszłych rekrutacji na stanowisko o podobnym charakterze w okresie kolejnych 12 miesięcy (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."