INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN        
MIASTO: Wrocław     
STANOWISKO: Profesor w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka   
DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2019     
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.08.2019   
LINK DO STRONY: intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE:  profesor, fizyka materii skondensowanej, nadprzewodnictwo, przejścia fazowe, fizyka niskich temperatur

OPIS: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa, mającego kompetencje w zakresie fizyki materii skondensowanej w niskich temperaturach, ze szczególnym uwzględnieniem nadprzewodnictwa i zjawisk krytycznych. Kandydat winien posiadać bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w w/w dziedzinach. Od kandydata oczekuje się również znajomości metod badawczych, w tym metod transportowych i magnetycznych w obszarze niskich temperatur. Niezbędne jest także doświadczenie kandydata w pozyskiwaniu finansowania i w prowadzeniu projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) oraz w pracy za granicą (wieloletnie staże). Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego
  • życiorys (CV) wraz z listą publikacji
  • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs 1 na profesora w ONTiN”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Okres zatrudnienia: 33 miesiące, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23 sierpnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 28 sierpnia 2019 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.

 *Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.