INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN        
MIASTO: Wrocław     
STANOWISKO: Adiunkt w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka   
DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2019     
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2019   
LINK DO STRONY: intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE:  fizyka ciała stałego, ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne

OPIS: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa. Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania eksperymentalne własności cieplnych materiałów interesujących z czysto poznawczego punktu oraz nowych materiałów posiadających potencjał aplikacyjny. W związku z tym, od kandydata oczekuje się doświadczenia w prowadzeniu pomiarów w szerokim zakresie temperatur (od temperatur kriogienicznych do temperatur wyższych od pokojowej), których celem jest wyznaczenie takich własności jak ciepło właściwe i współczynnik przewodnictwa cieplnego ciał stałych, a także interpretacji uzyskanych danych pomiarowych. Pożądane są również kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań strukturalnych, jak np. XRD.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Ponadto winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy w postaci prezentacji konferencyjnych i publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i prowadzeniu projektów badawczych. Konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
  • Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego
  • Życiorys (CV) wraz z listą publikacji
  • Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
  • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs 2 na adiunkta w ONTiN”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Okres zatrudnienia: 2 lata, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 lipca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 26 lipca 2019 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.

 *Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.