KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO (POST-DOC) DLA WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 26 kwietnia 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 maja 2019 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24 maja 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, nadprzewodnictwo

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stanowisko stażysty podoktorskiego (post-doc) - wykonawcy projektu badawczego pt. „Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2015/19/B/ST3/03158) w Oddziale Badań Magnetyków. Do zadań stażysty będzie należało prowadzenie badań niskotemperaturowych własności transportowych i termodynamicznych wytypowanych związków międzymetalicznych na bazie ceru, interpretacja otrzymanych danych fizycznych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych, opieka nad magistrantami biorącymi udział w projekcie.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk fizycznych lub inżynierii materiałowej. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawiony życiorys naukowy (recenzje rozprawy doktorskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne doświadczenia naukowe zdobyte w kraju lub za granicą). Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka angielskiego, predyspozycji do zespołowej pracy badawczej, kreatywności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w prowadzeniu badań w przedmiotowej dziedzinie. Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wynagrodzenie miesięczne2 w wysokości 7000 zł (zatrudnienie pełnoetatowe) zostanie przyznane wstępnie na okres 12 miesięcy. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę na okres zamknięty, zawarta pomiędzy stażystą a Dyrektorem INTiBS PAN.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu, zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata 3
  2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w podaniu (odpis dyplomu doktorskiego, kopie artykułów naukowych, rekomendacje opiekunów naukowych, i in.).
  3. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN
Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.: 71 343 5021, e-mail:
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty w projekcie OPUS w Oddziale Badań Magnetyków”

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.

2Warunki zatrudnienia będą zgodne z zaleceniami Narodowego Centrum Nauki.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych  zawartych  w  mojej  ofercie pracy dla  potrzeb  niezbędnych do  realizacji procesu przyszłych rekrutacji na stanowisko o podobnym charakterze w okresie kolejnych 12 miesięcy (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."