INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 10.05.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.06.2024, godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, fizyka ciała stałego, monokryształy, magnetyzm, nadprzewodnictwo, materia topologiczna, związki ziem rzadkich

OPIS:

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Badań Magnetyków.

Zadanie badawcze: 

statutowe nr 2021/2 Nowe stany emergentne w układach 4f- oraz 3d-elektronowych.

Zakres zadań na stanowisku:

 • Synteza międzymetalicznych związków ziem rzadkich w formie monokryształów.
 • Charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna otrzymanych materiałów.
 • Pomiary własności termodynamicznych i transportu elektronowego oraz ich interpretacja.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji i prezentacji konferencyjnych.
 • Współpraca naukowa z innymi jednostkami.
 • Uczestnictwo w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej Instytutu (opieka nad stażystami, prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów).

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany do 10 lat przed ogłoszeniem konkursu.
 • Umiejętność wykonywania różnicowej analizy termicznej (DTA).
 • Znajomość nowoczesnej technologii syntezy monokryształów.
 • Znajomość technik charakterystyki strukturalnej (dyfrakcja rentgenowska, EDX).
 • Znajomość technik pomiarowych własności termodynamicznych i transportu elektronowego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nad materiałami topologicznymi, magnetycznymi i nadprzewodnikami.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w miejscu pracy, czytanie literatury i pisanie artykułów naukowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów naukowych i planowania doświadczeń.
 • Umiejętność pracy zespołowej i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania problemów.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata (-ki)

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający posiadanie stopnia doktora. Jeżeli dyplom został uzyskany za granicą kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub jego odpisu przed rozpoczęciem zatrudnienia w Instytucie (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zawarcie umowy o pracę). W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata(-ki), zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 1. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat(-ka) zobowiązany(a) będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb i termin składania dokumentów

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt OBM” w terminie do 10.06.2024 , godz.15:00 .

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo