Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2021 r. poz. 45), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału  III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego  PAN we Wrocławiu. 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego  PAN  może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk ścisłych lub technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w jednej z tych dziedzin;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. koncepcję funkcjonowania instytutu naukowego opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. życiorys naukowy;
 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) przebieg pracy zawodowej;

b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

5.    oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

6.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotoczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;

9.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. Kopie elektroniczne dokumentów z punktów 2-10 przekazane na nośniku elektronicznym.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w jednym oryginale) na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182-60-36 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2314 (23 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego dostępne są na stronie internetowej http://www.intibs.pl.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 20 września 2022 roku

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 20 października 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

Informujemy że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: .
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2022 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.