INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: asystent - wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka/ inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 19 wrzesień 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 październik 2018 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 10 października 2018 roku
SŁOWA KLUCZOWE: nanoluminofory, nanotermometria optyczna, spektroskopia związków lantanowców, stanowiska i metody pomiarowe

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Nanoparticles-based 2D thermal bioimaging technologies – materials and characterisation”, realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej FET OPEN RIA w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań asystenta będzie należało: badania właściwości spektroskopowych nanomateriałów i nanogrzałek wzbudzanych światłem, budowa stanowisk pomiarowych i opracowanie/walidacja metod pomiarowych, charakteryzacja krystalograficzna i spektroskopowa otrzymanych struktur; analiza wyników, przygotowywanie artykułów naukowych i raportów z wykonanych prac.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Umowa na okres 33 miesięcy.

 

WYMAGANIA KONKURSOWE

  • Stopień Mgr inż. fizyka, inżynieria materiałowa, fotonika, (bio)chemia lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 3 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
  • Doświadczenie w budowie / programowaniu / sterowaniu instrumentów pomiarowych, znajomość LabView, MatLab, Origin, opcjonalnie assembler
  • Wiedza z zakresu przygotowania dokumentacji technicznej
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
  • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji zawierający informacje m.in. o: dotychczasowych osiągnięciach naukowych, doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach, realizacji projektów badawczych, otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.
  2. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
  3. Kopię dyplomu mgr inż.
  4. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, wynagrodzenie z INTiBS PAN będzie jedynym wynagrodzeniem pobieranym na podstawie umowy o pracę.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

e-mail: , z tytułem „Konkurs FET-OPEN w OSO”

*Prosimy o dopisanie na dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).