INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA KONKUSRSU: 15-07-2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.08.2019, godz. 13.00
LINK DO STRONY: www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, spektroskopia jonów ziem rzadkich i metali przejściowych, nanotechnologia, nowe źródła światła, luminofory

Ogłaszamy konkurs na stanowisko adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych tj: http://bip.int.pan.wroc.pl/pliki/Regulamin_konkursu_zatrudnianie.pdf

 WYMAGANIA:

 1. Doktorat z fizyki. Tematyka spektroskopii jonów ziem rzadkich i metali przejściowych będzie dodatkowym atutem
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizyka lub fizyka techniczna, dyplom inżyniera będzie dodatkowym atutem kandydata.
 3. Udokumentowana przez odpowiednie publikacje znajomość różnych metod syntezy nanokryształów oraz polikryształów. Udokumentowana znajomość metod syntezy i badania roztworów stałych będzie dodatkowym atutem.
 4. Udział w projektach badawczych. Preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i prowadzeniu projektów badawczych.
 5. Znajomość podstaw spektroskopii optycznej ciała stałego domieszkowanego jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. Znajomość teoretycznych modeli opisu mechanizmów fotoluminescencji.
 6. Biegła znajomość j. angielskiego.
 7. Dodatkowym atutem będzie udokumentowana działalność badawczo-rozwojowa: udział w projektach badawczych NCBiR, pisanie patentów itp.
 8. Dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek w działalności popularyzującej naukę.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys z wykazem publikacji
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kopia dyplomów lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów oraz stopnia doktora
 6. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe)

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs  na adiunkta w OSO”. Tel.: 71 343 5021, e-mail: .

* Prosimy o dołączenie następującej adnotacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.