INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 2.11.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.12.2022 r.,  godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)
LINK DO STRONY: www.intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, własności cieplne ciał stałych, cienkie warstwy, supersieci

Opis

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta 
w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa.

Zakres zadań na stanowisku

Samodzielne prowadzenie pomiarów, których celem jest wyznaczanie własności cieplnych ciał stałych w szerokim zakresie temperatur oraz interpretacja i analiza wyników uzyskanych 
w eksperymencie zakończona opracowaniami i publikacjami naukowymi. 

Wymagane kwalifikacje

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych otrzymany w ciągu ostatnich trzech lat od ogłoszenia konkursu. Ponadto, kandydat winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy w obszarze badań, którego dotyczy ogłaszane stanowisko, potwierdzony autorstwem lub współautorstwem publikacji zamieszczonych 
w recenzowanych czasopismach o ogólnoświatowym zasięgu oraz biegle znać język angielski. 

Wymagane umiejętności

Od kandydata oczekuje się znajomości metod eksperymentalnego wyznaczania własności cieplnych materiałów objętościowych, cienkowarstwowych i heterostrukturalnych oraz doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu stosownych pomiarów, ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiarowych w obszarze badań przewodnictwa cieplnego. Dodatkowo, wymagana jest znajomość metod analitycznych i numerycznych wykorzystywanych w teoretycznej analizie przewodnictwa cieplnego. Kandydat powinien posiadać również umiejętność analizy i interpretacji otrzymanych wyników oraz przedstawiania ich w formie publikacji naukowych i prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w wykorzystaniu metody 3 omega oraz znajomość języków programowania.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

  1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk fizycznych  (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację ( https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych  ).
  2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
  3. Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
  4. Wykaz publikacji.
  5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.
Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt w ONTiN”.

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (https://bip.intibs.pl/artykuly/152/regulaminy-organizacyjne ).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo 

Konkurs w języku angielskim został opublikowany na stronie Euraxess

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search